Colné a daňové poradenstvo

Colne a danove poradenstvo C&D ServicesPoskytujeme COLNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO pre colnú problematiku a spotrebné dane. Realizujeme odborné semináre, školenia, kurzy, tréningy. Cez colné a daňové poradenstvo poskytujeme servis, podporu a prinášame RIEŠENIE PRE VÁS. Za týmto účelom aplikujeme colný audit, presne analyzujeme jestvujúci stav. Navrhneme opatrenia k optimalizácií. Klienta zastúpime pred orgánmi Finančnej správy. Podrobnejší opis nájdete pri ponuke COLNÝ AUDIT.  Kontaktuje nás TU

 

AEO certifikácia

vedie cez vykonanie colného auditu k získaniu osvedčenia AEO. Držiteľ je spoľahlivým a prevereným partnerom pre colné orgány  členských štátov Európskej únie. Takéto postavenie má tiež v krajinách, s ktorými má EÚ podpísané dohody o výmene údajov. Viac pri ponuke AEO certifikácia. Kontaktuje nás TU

SPOTREBNÉ DANE

sú špecifická časť colného a daňového poradenstva. Správcom dane (rozumej spotrebnej dane) sú colné orgány. Daňový audit je súčasťou colného a daňového poradenstva. Analyzuje systém pri správe spotrebných daní, dodržiavanie stanovených postupov, legislatívy a úkonov. Odhalíme rezervy, navrhneme opatrenia, nastavíme a optimalizujeme systém klienta. Predídete porušeniam colných a daňových predpisov a postihom. Kontaktuje nás TU

ZASTÚPENIE

klienta v konaniach pred orgánmi Finančnej správy je súčasť colného a daňového poradenstva. Poznáme prostredie, legislatívu, riziká pri chybnej aplikácií, procedurálne postupy, lehoty k úkonom a podaniam. Zastúpenie je možné len na základe písomného plnomocenstva podľa druhu a rozsahu činností. Kontaktuje nás TU

DOVOZ, VÝVOZ, TRANZIT

si pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií vyžaduje bezproblémovú realizáciu colného konania. Splnenie predpísaných formalít, platba colného dlhu, eliminácia porušenia colných a daňových predpisov. V režime tranzit ide najčastejšie o porušenie nedodania tovaru úradu určenia, prekročenie lehoty dodania tovaru. V dovoze sú to úroky z omeškania za omeškanie platby colného dlhu po lehote 10 dní.

COLNÉ REŽIMY

stanovujú v colných predpisoch podmienky ich použitia. Colné konanie sa uskutoční štandardne, prípadne sa použijú ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY. Kontaktuje nás TU

PORUŠENIE COLNÝCH A DAŇOVÝCH PREDPISOV

predstavujú SANKCIE A VYVODENIE ZODPOVEDNOSTI. Predstavujú riešenie nepríjemných záležitostí. DOVOZCA, VÝVOZCA, HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ, DEKLARANT sa často nebránia buď vôbec alebo neúčinne.  Uplatnenie svojich práv vyplýva z ich poznania. To je naša úloha, uplatníme Vaše právo v zastúpení v správnom konaní. Ušetríme Vám nemalé prostriedky a namiesto platenia vysokých pokút tieto použijete na rozvoj firmy a podnikania. Okolnosti prípadu v neprospech klienta - najčastejšie ide o neprimeranú sankciu vo vzťahu k okolnostiam prípadu. Každá osoba má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu colných orgánov pri uplatňovaní colných predpisov. Nevyužitie Vášho práva = vzdanie sa Vášho práva. Podať odvolanie je Vaše právo, ktoré môžete a mali by ste ho uplatniť. Krátke vysvetlenie nájdete aj v ponuke ZASTÚPENIE alebo COLNÉ DELIKTY. Kontaktuje nás TU

COLNÉ DELIKTY 

sú riešené v dvoch úrovniach. Prvá úroveň rieši otázku vzniku colného dlhu, je prioritná v dôsledku vymerania a výberu cla a dane. Obvykle bol tovar odňatý colnému dohľadu alebo boli porušené podmienky colného režimu. Colný dlh vzniká vtedy iným spôsobom, nie podaním colného vyhlásenia. Druhá úroveň rieši otázku zodpovednosti za porušenie colných a daňových predpisov. Ide o otázku miery zodpovednosti a uloženej sankcie. Kontaktuje nás TU

 

Colné konzultácie

Konzultácie C&D Services

Konzultácie poskytujeme pri jednoduchých prípadoch aj širokej verejnosti bezodplatne osobne, telefonicky, cez e-mail. Každá konzultácia predpokladá poskytnutie relevantných údajov a podkladov od klienta. Odporúčame Vám pripraviť si dokumentáciu k prípadu. Pravdivo odpovedajte na dopyty v záujme objektívneho objasnenia všetkých rozhodujúcich skutočnosti. Máte pochybnosti o Vašom postupe? Došlo k porušeniu Vašich práv? Konanie vykazuje prieťahy.  Lehoty sú pridlhé a nad rámec zákona. Píšte, volajte. Kontaktuje nás TU,