Colné a daňové poradenstvo

Colné poradenstvo Export-Import od C&D Services

Poskytujeme COLNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO. V colnej problematike a spotrebných daniach sme ako ryba vo vode, realizujeme odborné semináre, školenia, kurzy, tréningy. Cez colné a daňové poradenstvo poskytujeme servis klientom, podporu a prinášame RIEŠENIA PRE VÁS. Za týmto realizujeme colné audity, analyzujeme jestvujúci stav, navrhujeme opatrenia vedúce k optimalizácií systému. Klientov zastupujeme pred orgánmi Finančnej správy SR. Podrobnejší opis nájdete pri ponuke COLNÝ AUDIT.  Kontaktuje nás TU

 

Pri AEO Certifikácií

kedy cesta k získaniu statusu AEO vedie práve cez realizáciu colného auditu firmeného systému pre všetkých šesť oblastí v rámci tzv. samohodnotenia, ktoré je nevyhnutné vykonať. Držiteľ statusu AEO sa stáva spoľahlivým a prevereným partnerom pre colné správy členských štátov Európskej únie. Takéto postavenie má tiež v krajinách, s ktorými má EÚ podpísané dohody o výmene údajov. Viac pri ponuke AEO certifikácia.  Kontaktuje nás TU

Pri spotrebných daniach 

ktoré sú špecifickou časťou colného a daňového poradenstva. Správcom dane (rozumej spotrebnej dane) sú v Slovenskej republike regionálne colné úrady a ich pobočky. Daňový audit pre oblasť spotrebných daní je súčasťou colného a daňového poradenstva. Analyzujeme Váš jestvujúci systém pri správe spotrebných daní, dodržiavanie stanovených postupov, legislatívy a úkonov. Odhalíme rezervy, navrhneme opatrenia, nastavíme a optimalizujeme systém klienta. Predídete tak flagrantným zlyhaniam a porušeniam colných a daňových predpisov, ktoré pramenia často v aplikačnej praxi z nie celkom úplnej znalosti problematiky spotrebných daní. Ušetríte tak nastavením systému vopred, teda prevenciou nemalé prostriedky, nakoľko pokuty sú pri spotrebných daniach skutočne vysoké a nekompromisne ich správca dane ukladá. Len pri porušení napríklad registračnej povinnosti sa vystavujete pokute 10 tisíc EUR!  Kontaktuje nás TU

Pri zastúpení v colnom a správnom konaní 

klienta pred orgánmi Finančnej správy SR, čo je  je súčasťou colného a daňového poradenstva v rámci servisu, ktorý poskytujeme naším klientom. Sme znalý prostredia ako v colnej problematike, tak v oblasti uplatňovania správneho práva. legislatívu, Eliminujeme tak riziká hroziace klientom pri chybnej aplikácií colných predpisov, či pri procedurálnych chybách alebo postupoch, pri zmeškaní, či nedodržaní lehôt pri úkonoch a podaniach. Zastúpime Vás na základe písomného plnomocenstva podľa druhu a rozsahu činností. Kontaktuje nás TU

Pri dovoze, vývoze a tranzite

si úspešná realizácia obchodných transakcií vyžaduje bezproblémovú realizáciu colného konania. To je možné iba cez povinnú elektronickú komunikáciu a správne zvládnuté plnenie colných formalít vo všetkých druhoch obchodných transakcií pri dovoze, vývoze, tranzite tovaru. Splnenie predpísaných formalít, platba colného dlhu, eliminácia porušenia colných a daňových predpisov a omnoho viac benefitov vrátane profesionálneho colného a daňového poradenstva získate od nás po podpise zmluvy o zastúpení. V režime tranzit ide najčastejšie o porušenie nedodania tovaru úradu určenia, prekročenie lehoty dodania tovaru. Pri dovoze pri omeškaní platby sú to úroky z omeškania pri platbe colného dlhu po lehote 10 dní. Pri vývoze je to zasa povinnosť preukázať sa potvrdením o výstupe tovaru z colného územia Európskej únie. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. 

Kontaktuje nás TU

Pri colných režimoch a zjednodušených postupoch 

kedy je dôležité presne vedieť, kedy aký colný režim a za akých podmienok je možné použiť. To stanovujú colné predpisy a vymedzujú podmienky použitia colných režimov a to ako vývoz, osobitné colné režimy a voľný obeh. Colné konanie sa uskutoční štandardne, prípadne sa použijú zjednodušené postupy, ktoré musia povoliť colné úrady. Kontaktuje nás TU

Pri porušení colných predpisov

hrozia SANKCIE A VYVODENIE ZODPOVEDNOSTI voči osobe, ktorá sa ich dopustila. Treba však odlíšiť colné priestupky fyzických osôb od colných deliktov právnických osôb. Vždy predstavujú riešenie nepríjemných záležitostí. DOVOZCA, VÝVOZCA, HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ, DEKLARANT sa často nebránia buď vôbec alebo neúčinne. Je to pochopiteľné, nakoľko uplatnenie svojich práv vyplýva zo stupňa ich znalostí a často žiaľ sú ochotní radšej uhradiť udelenú pokutu, než sa brániť. Tým však uznajú svoju vinu a ocitajú sa v registroch Finančnej správy SR, čo sa však dozvedia až oveľa neskôr, kedy sa rozhodnú napríklad žiadať o úľavy, či zjednodušené postupy alebo o povolenie osobitných colných režimov a pod., nebodaj sa rozhodnú získať status AEO. Tým však to môžu byť prekážky v ich úsilí napredovať. To je naša úloha, uplatníme Vaše právo v zastúpení v správnom konaní, podáme odvolanie, budem hájiť Vaše záujmy až do vyriešenia prípadu. Ušetríme Vám nemalé prostriedky, uhájime Vaše dobré meno, namiesto platenia vysokých a zbytočných pokút. Použite tieto prostriedky radšej na rozvoj Vašej firmy a Vášho podnikania. Neplaťte pokuty, ktoré nemusíte! Okolnosti prípadu v neprospech klienta - najčastejšie ide o neprimeranú sankciu vo vzťahu k okolnostiam prípadu. Každá osoba má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu colných orgánov pri uplatňovaní colných predpisov a má právo sa brániť. Nevyužitím Vášho práva sa vzdávate Vášho práva na dosiahnutie nápravy, či práva pre dosiahnutie očistenia mena Vašej firmy od rôznych obvinení. Podať odvolanie je Vaše právo, ktoré môžete a treba ho uplatniť a nie sa ho ľahkomyseľne vzdávať a nebyť proaktívny. Krátke vysvetlenie nájdete aj v ponuke Zastúpenie alebo Colné delikty. Kontaktuje nás TU

Pri colných deliktoch 

sú tieto prípady riešené zo strany colných orgánov v dvoch úrovniach. Prvá úroveň rieši otázku vzniku colného dlhu, je prioritná v dôsledku vymerania a výberu cla a dane na tovar, ktorý bol predmetom porušenie colných predpisov. Obvykle bol tovar odňatý colnému dohľadu alebo boli porušené podmienky colného režimu. Colný dlh vzniká vtedy iným spôsobom, nie podaním colného vyhlásenia. Lenže tu treba byť obozretný, keď colný dlh vymeraný tzv. iným spôsobom, tak ako firma nemáte nárok zahrnúť ho do daňových výdavkov. Myslite na to! Druhá úroveň rieši otázku zodpovednosti za porušenie colných a daňových predpisov. Ide o otázku miery zodpovednosti a uloženej sankcie. Colné orgány sú povinné skúmať presnú mieru zavinenia každého zo subjektov a ich mieru zodpovednosti, ale najmä určiť dlžníka. Kontaktuje nás TU.

Poskytneme konzultácie k colnej problematike a k spotrebným daniam

Konzultácie C&D Services

Konzultácie poskytujeme širokej verejnosti bezodplatne a to osobne, telefonicky, cez e-mail. bezodplatne posyktujeme konzultácie iba v zákdlanom rozsahu. Každá konzultácia predpokladá poskytnutie relevantných údajov a podkladov od klienta. Odporúčame Vám pripravte si dokumentáciu a podklady k prípadu, ktorý máte záujem konzultovať. Pravdivo odpovedajte na dopyty v záujme objektívneho objasnenia všetkých rozhodujúcich skutočnosti. Máte pochybnosti o Vašom postupe alebo o správnosti, či sopodtstnenosti postupu zo strany colných orgánov, či colníkov? Máte pocit, že mohlo prísť k porušeniu Vašich práv? Ste presvedčení, že postup colného orgánu nie je v súlade s colnými predpismi? javí sa Vám postup colného orgánu ako zdĺhavý, rozhodnutie neprichádza alebo konanie colného orgánu, či konkrétneho colníka vykazuje všetky znaky prieťahov v konaní?  Tak ste tu správne, napíšte nám, nebojte sa požiadať o pomoc, o radu, či prípadne konzultáciu Vášho prípadu, píšte, volajte. Radi Vám podáme informácie, pomôžeme, poradíme, ochotne, odborne a bezodplatne. Kontaktuje nás TU,