Predstavujeme C&D Services

Sme tím odborníkov z colnoprávnej a daňovej problematiky so znalosťami colných a daňových predpisov, postupov a procesov. Disponujeme praktickými skúsenosťami z vyše dvadsať ročnej praxe.  Pôsobíme  dlhodobo v aplikačnej praxi, pri príprave metodiky, či manažérskych postoch, ktoré zvyšujú náš kredit. Poradenské služby poskytujeme tiež v rámci odborných seminárov cez skúsených lektorov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborné semináre a kurzy realizujeme ako všeobecné, interné, či individuálne. Sme "RIEŠENIE PRE VÁS".

Kontaktné údaje

 • Telefón: +421 905 172872, +421 915 575258, +421 915 575265
 • Mail: cdservices(zavináč)cdservices.sk
 • Registrovaná OR Okresný súd v Trnave, oddiel: Sro, Vložka č. 28517/T  

Fakturačné údaje

 • C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, Slovakia
 • IČO: 46450548
 • IČ DPH: SK2023386805
 • EORI:  SK2023386805
 • DUNS: 361180301
 • Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
 • Číslo účtu: 5023177602
 • Kód banky: 0900 
 • IBAN: SK05 0900 0000 0050 2317 7602 
 • Swift: GIBASKBX

GPS súradnice

GPS: 48.3793552, 17.59664470000007

Kde nás nájdete  

Nájdete nás v novom polyfunkčnom centre. V okolí je poliklinika Družba, úrad TSK, pobočka Sociálnej poisťovne,  daňový úrad. Lávka pre peších umožňuje rýchle spojenie s historickým centrom mesta. Príjemnú atmosféru prostredia sídla našej spoločnosti dotvára posedenie v kaviarni s letnou terasou na prízemí. Bankomaty SLSP (na budove), VÚB (poliklinika Družba), ČSOB (Úrad TSK). Parkovanie je možné v podzemnej garáži objektu, parkovisku pred TSK, alebo pri okolitej zástavbe.

Parkovanie

 • v podzemnej garáži objektu (prvá hodina 1 €, každá ďalšia 0,50 €), otvorené od 7.00 do 14.00 h., 
 • platené parkovanie pred budovou TSK (1. hodina 0 €, 2. hodina 0,20 €, 3. hodina a každá ďalšia 0,50 €)
 • bezplatné parkovanie v okolí pri obytných domoch si žiada trpezlivosť, kým nájdete voľné miesto.

Google Maps

Naplánujte si cestu, nájdite si nás ľahko a pohodlne TU. Mapa je v sekcii NAPÍŠ spolu s fotogalériou sídla firmy, okolím, príjazdom. Naplánujte si trasu vopred.

Manažéri C&D Services

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.

colný špecialista a konateľ

mail: jozef.vasko(zavináč)cdservices.sk, mobil: +421 905 172872

Odborník a lektor s univerzitným vzdelaním a špecializovaným odborným colným vzdelaním, z vyše 30 ročnou odbornou praxou, skúsenosťami a znalosťami z uplatňovania colných predpisov. Pôsobí ako metodik a colný špecialista na celoštátnej úrovni najmä v oblasti zjednodušených postupov, osobitných colných režimov, tranzitu Únie a NCTS v Slovenskej republike. Metodicky sa podieľal na zavedení používania Jednotného colného dokladu v Slovenskej republike, je expertom pre oblasť železničnej nákladnej a kombinovanej dopravy, riešil a zaviedol systém schvaľovania colných a osobitných uzáver v slovenskej colnej správe. Pôsobil ako dlhoročný vedúci katedry Colnej politiky a medzinárodného obchodu Colného inštitútu Colného riaditeľstva Slovenskej republiky. Od roku 2007 pôsobí ako expert na colnú problematiku v komerčnej sfére, kde pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách. V roku 2003 obnovil ako zakladajúci člen činnosť Spolku colníkov v Slovenskej republike. V súčasnosti vykonáva funkciu  predsedu Spolku colníkov Slovenskej republiky. V roku 2007 bol v Prahe za prínos k rozvoju spolkovej činnosti ocenený striebornou medailou Spolku celníku Českej republiky.  V roku 2008 mu vedenie Spolku colníkov Českej republiky udelilo čestné členstvo. Je držiteľom čestného titulu „emeritný hlavný colný inšpektor“ (em. h.c.i.). Má bohaté skúsenosti ako z metodickej oblasti, tak z praktickej oblasti uplatňovania colných predpisov, procedurálnych postupov, má dokonalý prehľad o colnej problematike, aktívne prednáša a školí v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou oblasť colnej problematiky a súvisiacich tém akými sú INCOTERMS 2010, INTRASTAT-SK a iné. Je považovaný za jedného z popredných colných špecialistov v tomto odbore v Slovenskej republike. Podieľal sa ako procedurálny expert na zavedení a propagácií elektronického colného konania pri vývoze a dovoze. Aktívne vstupuje do správnych konaní vo vzťahu k colným úradom pri obhajobe a presadzovaní správneho uplatňovania colného práva.    

Máte otázku, chcete si overiť Vás postup, či sa informovať? Kontaktuje nás TU

Skúsenosti:

dlhoročné lektorské; z oblasti colného práva; z problematiky tovaroznalectva; colnej politiky a medzinárodného obchodu; znalec vnútrozemskej a hraničnej colnej problematiky; skúsený odborník v oblasti osobitných colných režimov; z aplikácie zjednodušených postupov vo všetkých druhoch dopravy; expert pre oblasť železničnej nákladnej i osobnej dopravy; leteckej a kombinovanej dopravy.

 

Schopnosti:
 

disponuje vynikajúcimi prezentačnými a rétorickými schopnosťami; ide o veľmi skúseného a odborne spôsobilého lektora s veľmi širokým záberom v oblasti colnej problematiky; má jedinečné komunikačné, riadiace a koordinačné schopnosti; je autorom metodiky pre colnú problematiku ako pre colné orgány, tak pre obchodnú sféru.

 

Aktivity:
 • odborná príprava vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie na Colnom riaditeľstve SR,
 • celoštátna koordinácia činností splnomocnencov pre tranzit v Spoločnom tranzitnom režime,
 • aktívna práca v skúšobných komisiách Colného inštitútu pri vzdelávaní,
 • pôsobil ako vedúci katedry „Colnej politiky“ Colného inštitútu, 
 • dlhoročný lektor pre „Colnú politiku a medzinárodný obchod“,
 • vypracoval a zaviedol jednotné učebné osnovy a skriptá pre „Colnú politiku“,
 • aktívna účasť na práci medzirezortných komisií pre cezhraničnú spoluprácu,
 • aktívne pracoval v oblasti projektov kombinovanej a železničnej dopravy v rámci krajín V4, UIC a OSŽD,
 • pripravoval metodiku a metodicky riadil colné úrady na celoštátnej úrovni,   
 • realizácia projektu: "Moderné stredisko Kontroly medzinárodnej železničnej prepravy Košice“,
 • manažoval projekt "Koncepcia nácestných stredísk v Slovenskej republike",
 • spolupracoval na pristúpení Slovenskej republiky k Dohode o spoločnom tranzitnom režime a k Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru, 
 • riešil otázky procedurálnej časti zavedenia projektu NCTS v Slovenskej republike,
 • celoštátne metodicky a odborne riešil otázky pri preprave tovaru v colnom režime tranzit vo všetkých druhoch dopravy, 
 • aktívne pracoval priamo vo výkone služby prakticky vo všetkých druhoch dopravy a colných konaní, má bohaté skúsenosti z tejto oblasti,
 • spolupracoval a propagoval aktívne zavedenie elektronického colného konania pri vývoze a dovoze v Slovenskej republike.

Bc. Igor Lebiedzik

expert na colnú oblasť a konateľ

mail: igor.lebiedzik(zavináč)cdservices.sk, mobil: +421 915 575258 

Odborník a lektor s vysokoškolským vzdelaním,  špecializovaným odborným colným vzdelaním, viac ako  26 ročnou odbornou praxou v odbore. Má rozsiahle praktické skúsenosti s riešením náročných odborných projektov v colnej oblasti. Pôsobil dlhodobo na viacerých vedúcich postoch v strednom manažmente špecializovanej  štátnej správy. Bol lektorom v oblasti aplikácie zákazov a obmedzení pri dovoze tovaru a výkonu služby na štátnych hraniciach. Okrem iného bol ocenený za mimoriadne zásluhy a rozvoj colnej správy a striebornou medailou za vzornú službu. 

Máte otázku, chcete si overiť Vás postup, či sa informovať? Kontaktuje nás TU

Skúsenosti:

z oblasti colnej hodnoty; colného auditu; znalec v oblasti vnútrozemskej a hraničnej problematiky; dlhoročný lektor; znalec v oblasti tovaroznalectva; či vymeriavania cla a daní; tiež disponuje poznatkami z oblasti zákazov a obmedzení; či colného práva.

Schopnosti:

dlhoročné lektorské; prezentačné; riadiace a koordinačné; špecifické v oblasti colnej problematiky.

Aktivity:
 • príprava a realizácia vzniku colných (hraničných) priechodov,
 • príprava a práca na medzinárodných colných (hraničných) režimoch,
 • spolupráca pri riešení problémov v medzirezortných komisiách pre cezhraničnú spoluprácu,
 • spolupráca pri tvorbe colných a daňových predpisov,
 • riadenie komisie pre určovanie colnej hodnoty,
 • lektorská činnosť,
 • metodika colných auditov,
 • odborný koordinátor v colnej oblasti pri vstupe Slovenskej republiky do EÚ,
 • účasť na projekte Spoločného tranzitného režimu,
 • účasť v odborných komisiách pre určovanie colnej hodnoty.

Ing. Milan Sládek

expert na spotrebné dane a konateľ

mail: milan.sladek(zavináč)cdservices.sk, mobil: +421 915 575265

Odborník a lektor s vysokoškolským vzdelaním a odborným colným vzdelaním s vyše 24 ročnou odbornou praxou, rozsiahlymi  skúsenosťami a znalosťami z uplatňovania colných a daňových predpisov.  Koordinoval, systémovo riadil činnosť regionálneho colného úradu. Prakticky riešil najzložitejšie problémy a prípady v colnej problematike a pri správe spotrebných daní. Bol niekoľkokrát ocenený, okrem iného aj za mimoriadne zásluhy a rozvoj colnej správy a striebornou medailou za vzornú službu. V roku 2010 dostal čestné uznanie od generálneho tajomníka Svetovej colnej organizácie. 

Máte otázku, chcete si overiť Vás postup, či sa informovať? Kontaktuje nás TU

Skúsenosti:

z oblasti colných predpisov; z oblasti daňových predpisov; z oblasti správy spotrebných daní; dokáže skĺbiť aplikáciu colnej a daňovej legislatívy v praxi;  z dlhoročného pôsobenia v strednom a vrcholovom manažmente colnej správy

Schopnosti:

veľmi dobré prezentačné; dlhoročné lektorské; znalosti odbornej problematiky najmä pre oblasť spotrebných daní; vynikajúce riadiace a koordinačné; špecifické z oblasti colnej a daňovej problematiky

Aktivity:
 • príprava a realizácia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v colnej a daňovej oblasti,
 • práca v národných ako aj medzinárodných komisiách,
 • riadenie colného úradu,
 • spolupráca na tvorbe colných a daňových predpisov,
 • koncepčná a metodická činnosť pri uplatňovaní colných a daňových predpisov.