Znenie FTA EU - UK

27.12.2020 07:59

Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na druhej strane 

 • Časť I -    Spoločné a inštitucionálne ustanovenia
 • Časť II -   Obchod, doprava, rybolov a iné dojednania
 • Časť III -  Vymáhanie práva a súdna spolupráca v trestných veciach
 • Časť IV -  Tematická spolupráca (zdravotníctvo a kyber hrozby)
 • Časť V -   Účasť na unijných programoch, riadne finančné hospodárenie a finančné ustanovenia
 • Časť VI -  Urovnávanie sporov a horizontálne ustanovenia
 • Časť VII - Záverečné ustanovenia 
 • Prílohy   (je ich veľa a sú venované jednotlivým oblastiam a konkrétnym témam a dokumentov, uvádza vzory a náležitosti)
 • Protokol o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti DPH a vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa daní a poplatkov
 • Protokol o vzájomnej administratívnej spolupráci v colných otázkach 
 • Protokol o koordinácii sociálneho zabezpečenia

Návrh znenia dohody z 24.12.2020 - pôvodné znenie v EN

Znenie dohody - preklad do SK - uverejnený v ÚV EÚ