Zmluvné strany Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru a pristúpenie Ukrajiny od 1. 10. 2022

11.03.2023 11:12

Zmluvnými stranami Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime medzi krajinami Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a Európskym hospodárskym spoločenstvom (EHS) v platnom znení (ďalej len Dohovor o STR) a Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru v platnom znení (ďalej len Dohovor o zjednodušení formalít pri preprave tovaru) sú aktuálne nasledujúce zmluvné strany:

 • Európska únia – od r. 1987
 • EZVO krajiny (Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island) – od r. 1987
 • Turecko – od 1.12.2012
 • Severné Macedónsko – od 1.7.2015
 • Srbsko – od 1.2.2016
 • Spojené kráľovstvo – od 1.1.2021

Ukrajina – od 1.10.2022

Európska únia vyzvala Ukrajinu na pristúpenie k obom dohovorom, čo vyústilo do prijatia:

 • Rozhodnutia Spoločného výboru EÚ a krajín spoločného tranzitu (ďalej len „EU-CTC“) pre zjednodušenie formalít v tovarovom styku č. 1/2022 z 25. 8. 2022 o vyzvaní Ukrajiny na pristúpenie k Dohovoru o zjednodušení formalít v tovarovom styku,
 • Rozhodnutia Spoločného výboru EÚ-CTC pre spoločný tranzitný režim č. 2/2022 z 25. 8. 2022 o vyzvaní Ukrajiny na pristúpenie k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime,
 • Rozhodnutia Spoločného výboru EÚ – CTC pre spoločný tranzitný režim č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime.

Rozhodnutím Spoločného výboru pre spoločný tranzitný režim č. C1, C2, C4, C5 a C6 doplnku III Dohovoru o STR. Toto rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – CTC pre spoločný tranzitný režim nadobudne účinnosť dňom prístupu Ukrajiny k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, tzn. k 1. 10. 2022.

Nové vzory záväzkov ručiteľa a osvedčenia sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu. Jestvujúce tlačivá uvedené v prílohách C1, C2, C3, C4, C5 a C6 doplnku III Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime zostávajú v platnosti až do vyčerpania zásob, najneskôr do 1. 4. 2024, za podmienky ich úpravy spočívajúcej v zmene dátumu platnosti a vloženie názvu štátu „Ukrajina“.

Predmetom schválenia a zverejnenia boli aj zodpovedajúce zmeny vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 (ďalej len VNK CKÚ) podľa doplnenia jazykových poznámok v prílohe C VNK CKÚ a zmeny formulárov v prílohách 32-01, 32-02, 32-03, 72-04.

Nové tlačivá Potvrdenia o celkovej záruke TC31 a Potvrdenie o oslobodení od záruky TC33, ktorých distribúciu zabezpečujú tlačiarne podľa schválených vzorov už sú v predaji a sú k dispozícii. Potvrdenie sú používané najmä v havarijnom postupe, inak sú implementované do elektronického systému GMS.

Jestvujúce povolenie ručiteľa a užívanie záruk zostávajú v platnosti za predpokladu týchto zmien:

 • Celková  záruka (Zmena záväzku ručiteľa, príloha C4 dodatok III k Dohovoru o STR, príloha 32-03 VNK CKÚ; TC 31 Potvrdenie o celkovej záruke, príloha C5 dodatok III k Dohovoru o STR, príloha 72-04.
 • Od 1. 10. 2022 sa Ukrajina stala zmluvnou stranou Dohovoru o STR boli všetci držitelia celkovej záruky o zmenách informovaní. Ak chce držiteľ používať celkovú záruku na Ukrajine, musí ručiteľ vyhlásiť, že chce naďalej ručiť v rámci ručiteľského vzťahu po 1.10.2022, pričom záruka bude poskytnutá v prospech  zmluvných strán podľa právnych predpisov Únie v tomto vyhlásení uvedených (nečlenské štáty EÚ, pre ktoré ručiteľ nemieni poskytovať ručenie, budú prečiarknuté).

Môžu nastať nasledujúce situácie, ak ručiteľ chce rozšírenie o Ukrajinu:

 • Do vyhlásenia ručiteľ uvedie miesta pre úradné doručovanie na Ukrajine. Na základe prijatia uvedeného vyhlásenia ručiteľa úrad záruky vydá rozhodnutie, ktorým sa zmení pôvodné rozhodnutie o povolení ručiteľa a používaní celkovej záruky. Zmenu zaeviduje do informačného systému pre evidenciu a monitorovanie záruk pre zaistenie colného dlhu (GMS).
 • Na základe požiadavky užívateľa celkovej záruky budú vystavené úradom záruky nové tlačivá TC 31 – Potvrdenie o celkovej záruke (s už predtlačeným názvom štátu „Ukrajina“ v odseku 7) s platnosťou od 1. 10. 2022 alebo neskorším.

Jestvujúce tlačivá TC 31 – Potvrdenie o celkovej záruke (bez predtlačeného názvu štátu „Ukrajina“ v odseku 7) možno použiť pri vystavovaní nových TC 31 až do vyčerpania zásob, najneskôr však do 1. 4. 2024, za nasledujúcich podmienok:

 • doplnenie názvu štátu „Ukrajina“ do odseku 7 jestvujúceho potvrdenia,
 • dátum vystavenia 1. 10. 2022 alebo neskorší (odsek 7),
 • doba platnosti najdlhšie do 1. 4. 2024 (odsek 1, respektíve odsek 9).

Jestvujúce potvrdenia o záruke TC 31 (bez predtlačeného názvu štátu „Ukrajina“ v odseku 7) možno použiť a opraviť, najneskôr však do 1. 4. 2024, za nasledujúcich podmienok:

 • doplnenie názvu štátu „Ukrajina“ do odseku 7.