Zmeny vo FS SR po 1.1.2013

14.01.2013 10:36

Finančné riaditeľstvo SR má od 1.1.2013 sídlo v Banskej Bystrici ako to vyplýva zo Zákona č. 441/2012 Z.z., ktorým sa nevelizje zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ktorú schválil parlament. Novelou sa ruší aj celý zákon č. 354/2011 Z.z. o finančnej správe, čím sa ruší aj  pripravované zlúčenie daňových a colných úradov do finančných úradov. Ministerstvo financií SR k tomuto kroku pristúpilo, citujeme: „v súvislosti s prijatým harmonogramom implementácie informačných systémov finančnej správy sa navrhuje odložiť realizáciu zlúčenia daňových úradov a colných úradov, a to až po posúdení opodstatnenosti ich zlúčenia".