Zmeny Vyhlášky MF SR

28.11.2011 15:32

S účinnosťou od 1.12.2011 zavádza Vyhláška MF SR 418/2011 Z.z., ktorou sa mení Vyhláška MF SR č. 419/2006 Z.z., kde v prílohe č. 1 sa menia kompetencie pracovísk colnej správy: 

Pobočka colného úradu (ďalej len "PCÚ") Zvolen – Lieskovec, nácestné stredisko, Lieskovská cesta 24/494 sa nahrádza PCÚ Banská Bystrica, Partizánska 97, z uvedeného vyplýva, že od tohto dňa si žiadatelia o vývoznú náhradu v pôsobnosti Colného úradu Banská Bystrica uplatnia svoj nárok na PCÚ Banská Bystrica a nie na PCÚ Zvolen.

Príloha č. 6 Vyhlášky MF SR č. 419/2006 Z.z. mení kompetencie pracovísk colnej správy: 

kompetencie pri tovare „Textilný tovar a obuv“ a „Banány“ sa v rámci Colného úradu Banská Bystrica presúvajú z PCÚ Zvolen – Lieskovec, nácestné stredisko na PCÚ Banská Bystrica, v rámci Colného úradu Bratislava sa kompetencie pre tovare „Textilný tovar a obuv“ presúvajú z PCÚ Bratislava Kopčianska na PCÚ Bratislava Staviteľská.