Zmeny v nebezpečnom tovare

02.03.2017 06:42

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku ustanovuje nasledovné zmeny:

 

Článok 1 Zmeny smernice 2008/68/ES

Smernica 2008/68/ES sa mení takto:
1. V prílohe I sa oddiel I.1 nahrádza takto:
„I.1.   ADR

Prílohy A a B k ADR, uplatniteľné s účinnosťou od 1. januára 2017, sa rozumejú tak, že výraz ‚zmluvná strana‘ sa podľa potreby nahradí výrazom ‚členský štát‘.“
2. V prílohe II sa oddiel II.1 nahrádza takto:
„II.1.   RID

Príloha k RID, uvedená v prílohe C ku COTIF, s účinnosťou od 1. januára 2017, sa rozumie tak, že výraz ‚zmluvná strana RID‘ sa podľa potreby nahradí výrazom ‚členský štát‘.“
3. V prílohe III sa oddiel III.1 nahrádza takto:
„III.1.   ADN

Priložené predpisy k ADN, uplatniteľné s účinnosťou od 1. januára 2017, ako aj článok 3 písm. f) a h), článok 8 ods. 1 a 3 ADN sa rozumejú tak, že výraz ‚zmluvná strana‘ sa podľa potreby nahradí výrazom ‚členský štát‘.“
 

Článok 2 Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2017. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
 

Článok 3 Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.