Zmeny v KN od 1.1.2014

21.11.2013 10:07

Pre koho sú informácie o zmenách v kombinovanej nomenklatúre (ďalej len „KN“) určené? 

Pre všetky podnikateľské subjekty a obchodníkov, ktorí vyvážajú alebo dovážajú tovar mimo alebo do EÚ (extrakomunitárny obchod), tiež ak prijímajú alebo odosielajú tovar v rámci EÚ (intrakomunitárny obchod).

Čoho sa týkajú zmeny v kombinovanej nomenklatúre?

V prílohe nájdete korelačné tabuľky, kde si všimnite zmeny v kódoch, ktoré uvádzame tak ako sú vydávané inštitúciami EÚ v súlade s platnou legislatívou. Tieto zmeny sa začnú uplatňovať  od 1.1.2014 v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového colného sadzobníka zverejneného v úradnom vestníku EÚ ako VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1001/2013.

ZMENY PRE 2014

Zodpovedné inštitúcie EÚ sa snažia minimalizovať zmeny v kódoch KN prinajmenšom v súlade s klasifikáciou podľa harmonizovaného systému (ďalej len „HS“). Ďalšie zmeny ako výsledok recenzie HS budú uvedené do praxe v roku 2017 z dôvodu zachovania kontinuity a stability kódov HS a KN. Príliš časté a výrazné zmeny v HS resp. KN by neprispievali rozvoju medzinárodného obchodu a môžu predstavovať záťaž pre podnikateľskú sféru. Z týchto dôvodov je počet zmien kódov KN pre rok 2014 relatívne nízky len 31 kódov je nových a 25 kódov sa vypúšťa.

Budúce zmeny v systéme klasifikácie tovarov (Harmonizovaný systém – HS)  

Svetová colná organizácia (WCO) v súčasnosti realizuje proces plánovania a hodnotenia pre HS 2017. HS je založený na 6-miestnom číselnom kóde a používajú ho nielen členské krajiny WCO ale cca 200 krajín sveta. S ohľadom na túto  skutočnosť ako i s ohľadom k počtu a komplexnosti kódov je potrebné vykonať revíziu čo najskôr. Zmeny HS budú musieť byť prerokované a odsúhlasené so zainteresovanými stranami. Na webe WCO www.wcoomd.org  môžete nájsť k tejto téme ďalšie informácie.

Ak si chcete overiť, či dochádza k zmenám vo Vašich kódoch informácie nájdete na našej web stránke TU, kde si môžete stiahnuť i korelačné tabuľky KN 2013 / KN 2014. Overíte si tak v predstihu, či sa kódy tovarov s ktorými obchodujete od 1.1.2014 menia. Integrovanie týchto zmien  do Vašich číselníkov a informačných systémov spracovania údajov (colných, štatistických, daňových, obchodných) odporúčame vykonať tak, aby ste boli v stave ich s účinnosťou od polnoci 1.1.2014 začať používať a aby nedošlo k narušeniu logistických procesov Vašej spoločnosti.