Zmeny v GSP

04.02.2018 07:50

31. januára 2018 bolo v Úradnom vestníku Euróspekj únie zverejnené DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/148 z 27. septembra 2017, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií. 

Zoznam zvýhodnených krajín podľa všeobecného opatrenia VSP v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa stanovuje v prílohe II k uvedenému nariadeniu. V článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa stanovuje, že príloha II sa má preskúmať do 1. januára každého roka. Pri preskúmaní by sa mali vziať do úvahy zmeny v hospodárskych, rozvojových alebo obchodných podmienkach zvýhodnených krajín, pokiaľ ide o kritériá stanovené v článku 4.

Podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 krajine zvýhodnenej podľa VSP a hospodárskym subjektom sa má poskytnúť dostatočný čas na riadne prispôsobenie sa zmene v štatúte krajiny v rámci VSP. Opatrenie VSP sa má preto uplatňovať naďalej, a to počas jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti zmeny v štatúte krajiny podľa článku 4 ods. 1 písm. a) a počas dvoch rokov od dátumu uplatňovania dohody o zvýhodnenom prístupe na trh podľa článku 4 ods. 1 písm. b).

Svetová banka klasifikovala Paraguaj ako krajinu s nadpriemernými príjmami v rokoch 2015, 2016 a 2017. Paraguaj teda už ďalej nespĺňa požiadavky na štatút zvýhodnenej krajiny podľa VSP v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 978/2012 a mal by sa odstrániť zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa VSP v prílohe II k uvedenému nariadeniu s účinnosťou od 1. januára 2019.

Dohody o zvýhodnenom prístupe na trh sa začali uplatňovať pre Pobrežie Slonoviny 3. septembra 2016, pre Svazijsko 10. októbra 2016 a pre Ghanu 15. decembra 2016. Preto v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) by sa Pobrežie Slonoviny, Svazijsko a Ghana mali takisto odstrániť z prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 s účinnosťou od 1. januára 2019.

V článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa stanovujú osobitné kritériá oprávnenosti, ktoré musia zvýhodnené krajiny podľa VSP splniť, aby im mohli byť poskytnuté colné preferencie podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (ďalej len „VSP+“). Zoznam zvýhodnených krajín podľa VSP+ sa stanovuje v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012.

Paraguaj v dôsledku toho, že od 1. januára 2019 prestane byť zvýhodnenou krajinou podľa VSP, prestane byť zároveň zvýhodnenou krajinou podľa VSP+ podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 978/2012. Paraguaj by sa preto mal odstrániť aj z prílohy III k uvedenému nariadeniu, a to s účinnosťou od 1. januára 2019.

V článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa stanovuje, že krajina, ktorú Organizácia Spojených národov (ďalej len „OSN“) klasifikuje ako najmenej rozvinutú krajinu, by mala využívať výhody colných preferencií poskytovaných podľa osobitného opatrenia pre najmenej rozvinuté krajiny (opatrenie „Všetko okrem zbraní“ – EBA). Zoznam zvýhodnených krajín podľa opatrenia EBA sa stanovuje v prílohe IV k uvedenému nariadeniu.

OSN preradila Rovníkovú Guineu z kategórie najmenej-rozvinutej krajiny 4. júna 2017. Rovníková Guinea preto už nespĺňa požiadavky na štatút zvýhodnenej krajiny podľa opatrenia EBA na základe článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 a mala by sa odstrániť z prílohy IV k uvedenému nariadeniu. Odstránenie Rovníkovej Guiney zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa opatrenia EBA by sa malo v súlade s článkom 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 uplatňovať po uplynutí trojročného prechodného obdobia od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, teda od 1. januára 2021.

Rovníková Guinea bola navyše klasifikovaná Svetovou bankou v roku 2015 ako krajina s vysokými príjmami a v rokoch 2016 a 2017 ako krajina s nadpriemernými príjmami. Rovníková Guinea teda už ďalej nespĺňa požiadavky na štatút zvýhodnenej krajiny podľa VSP v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 978/2012 a mala by sa takisto odstrániť zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa VSP v prílohe II k uvedenému nariadeniu s účinnosťou od 1. januára 2021,