Zmeny V GSP od 1.1.2015

19.12.2014 12:19

Novela Všeobecného systému preferencií EÚ (ďalej len „GSP“) podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1421/2013 mení a dopĺňa prílohy I, II a IV k nariadeniu EP a Rady (EÚ) č. 978/2012 o uplatňovaní systému GSP. Od 1.1.2015 sa mení zoznam zvýhodnených krajín GSP, ktoré môžu využívať preferenčný prístup na trh EÚ.  Zásadnou zmenou je vyradenie  Číny, Ekvádoru, Maldív a Thajska podľa prílohy II od 1.1.2015 zo zoznamu rozvojových krajín v rámci GSP, ktoré môžu využívať preferenčné zaobchádzanie pri dovoze tovaru do EÚ.  Na tovar, ktorý bude prepustený do voľného obehu v EÚ od 1.1.2015 pochádzajúci z vyššie uvedených krajín už nebude možné uplatniť preferenčné zaobchádzanie v rámci GSP. Na dodatočné priznanie preferenčného zaobchádzania po 1.1.2015 na tovar pochádzajúci z vyradených krajín u prípadov, keď bol tovar prepustený do voľného obehu EÚ do 31.12.2014, sa vezme do úvahy ustanovenie čl. 889 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (nevyčerpaný objem tarifnej kvóty alebo omyl colných orgánov).