Zmeny v GSP od 1.1.2015

05.07.2014 15:24

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1421/2013 mení a dopĺňa prílohy I, II a IV nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií.

Podľa prílohy II dôjde k vyradeniu Číny, Ekvádoru, Maldív, Thajska zo zoznamu rozvojových krajín, ktoré môžu využívať preferenčné zaobchádzanie pri dovoze tovaru do EÚ v rámci systému GSP. Ide o zásadnú zmenu v zozname zvýhodnených krajín podľa GSP, ktoré môžu využívať preferenčný prístup na trh EÚ v rámci GSP.
Na tovar prepustený do voľného obehu v EÚ po 1.1.2015, ktorý pochádza z týchto krajín už nebude možné uplatniť preferenčné zaobchádzanie v rámci GSP.

Dodatočné priznanie preferenčného zaobchádzania po 1.1.2015 na tovar pôvodom z týchto krajín je možné len v prípade, ak bol tovar prepustený do voľného obehu EÚ do 31.12.2014.

Pre colné orgány a deklarantov je hodné zreteľa ustanovenie článku 889 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktoré sa dotýka vrátenia alebo odpustenia cla v súvislosti s tarifnou kvótou za ustanovených legitímnych podmienok.