Zmeny v dovoze textilu

13.12.2012 15:55

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1165/2012 zo 7. decembra 2012, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 517/94 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva. Zmeny pozostávajú so zmien v skupinách výrobkov Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb a v ostatných výrobkoch podľa čl. ods. 1.