Zmeny v Dohovore o Spoločnom tranzitnom režime

24.01.2018 06:22

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (ďalej len „CKÚ“), a delegovaným a vykonávacím aktom prijatým na jeho základe sa zaviedla možnosť používať ako tranzitné vyhlásenie pre leteckú dopravu elektronický prepravný doklad. Uvedené ustanovenia budú v plnej miere uplatniteľné najneskôr od 1. mája 2018. Určité ustanovenia o tranzite a colnom statuse tovaru Únie sa navyše stanú uplatniteľnými až neskôr, pretože na to je nutné, aby boli príslušné elektronické systémy zmodernizované alebo zavedené, pričom modernizácia a zavádzanie sa majú uskutočňovať od dátumov uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2016/578.
Na zaistenie bezproblémových a efektívnych obchodných tokov medzi Úniou a zmluvnými stranami dohovoru v harmonizovanom právnom rámci by sa ustanovenia v dodatkoch k dohovoru, ktoré sa týkajú spoločného tranzitného režimu a pravidiel týkajúcich sa colného statusu tovaru Únie, mali zosúladiť s príslušnými ustanoveniami v delegovaných a vykonávacích aktov prijatých v rámci CKÚ, ktoré sa budú uplatňovať až v neskoršej fáze. Na tento účel je nevyhnutné zmeniť dodatky k dohovoru.

Zmeny v súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím a príslušnými ustanoveniami CKÚ a pracovného programu pre zavedenie elektronických systémov v Únii sú zavádza v rámci krajín EZVO ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – EZVO PRE SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM č. 1/2017 z 5. decembra 2017, ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 [2018/29].