Zmeny v colnom sadzobníku

06.07.2016 19:03

Zmeny v colnom sadzobníku na rok 2016 zavádza od 1.7.2016 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1047 z 28. júna 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a Štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.  

Ide o zmeny rozsiahlejšieho charakteru, ktoré sa dotýkajú viacerých položiek KN, ide najmä o kapitoly 32, 35, 37, 39, 59, 84, 85, 88, 90, 95. Okrem toho sa mení 1. časť, oddiel II, kde sa dopĺňa nové písmeno G. Viac si pozrite priamo v znení dotknutého VNK.