Zmeny v colnom audite/následnej kontrole

05.07.2013 13:13

Ako sme už informovali v Novinkách dňa 6.06. od dňa 1.07.2013 je platná legislatívna zmena Colného zákona, ktorá súvisí najmä s procesnými zmenami colného auditu (následná kontrola po prepustení). Zákon č.135/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa... už neumožňuje vykonať opravu colných vyhlásení colným úradom na žiadosť kontrolovanej osoby, pokiaľ sú predmetom následnej kontroly a to až do jej ukončenia. Ďalšie zmeny ustanovujú napr. povinnosť pre kontrolovanú osobu poskytnúť požadované údaje aj v elektronickej forme (dáta uložené na dátových nosičoch), na druhej strane však má kontrolovaná osoba oprávnenie vyjadrovať sa k nedostatkom zisteným následnou kontrolou aj písomne.

Colné vyhlásenia, ktoré boli predmetom následnej kontroly, môžu byť opätovne predmetom následnej kontroly a to, ak

a) ak kontrolovaná osoba žiada o vrátenie colného dlhu,

b) na podnet Európskej komisie, ministerstva alebo finančného riaditeľstva,

c) na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.

           

Výraznou zmenou je zosúladenie lehoty na začatie následnej kontroly/colného auditu. Trojročná lehota na začatie následnej kontroly korešponduje už s lehotou pre zánik práva oznámiť dlžníkovi dodatočne vymeraný colný dlh.