Zmeny v CITES

23.01.2015 21:05

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/56 z 15. januára 2015, ktorým sa v súvislosti s obchodom s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.010.01.0001.01.SLK

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/57 z 15. januára 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 792/2012, pokiaľ ide o pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a v nariadení Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.010.01.0019.01.SLK

Obidve uvedené nariadenia nadobúdajú účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, čo je 5.2.2015.