Zmeny systému INTRASTAT-SK

25.12.2012 10:30

Od 1. 1. 2013 dochádza k zjednoteniu doterajšieho duálneho systému podávania hlásení pri prijatí  a odoslaní. Rušia sa prahy zjednodušenia, ktoré boli nastavené pri prijatí na 600 tisíc EUR a pri odoslaní na 1 700 tisíc EUR, čo v praxi znamená, že všetky spravodajské jednotky (ďalej len SJ) budú s účinnosťou od 1.1.2013, teda po prvý krát podávať úplné hlásenia za január 2013 k 15.2.2013. Všetky SJ, ktoré podávali zjednodušené hlásenia do 31.12.2012 teda prejdú na podávanie úplných hlásení. 

V systéme INTRASTAT SK sa rušia prahy zjednodušenia a tým aj zjednodušené hlásenia na obidvoch tokoch (prijatie a odoslanie). Nové SJ, ktoré prekročia prah oslobodenia pri obchode s inými členskými štátmi od začiatku roka 2013 bude určená úplná spravodajská povinnosť. V prípade ak SJ vykoná doplnenie, alebo opravy zjednodušených hlásení za rok 2012, bude aj naďalej tieto predkladať formou zjednodušených hlásení.

Duálny systém pri zbere štatistických údajov Slovenská republika používala len ako jedna z troch členských krajín zo všetkých 27 členských štátov, uvedená zmena je teda v súlade s líniou Európskej komisie postupne zjednocovať systém zberu údajov.

Tieto zmeny zavádza Vyhláška Štatistického úradu SR č. 378/2012 Z. z., ktorá mení a dopĺňa vyhláškau č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014.

Súčasne treba uviesť, že uvedená zmena prinesie zo sebou problémy, najmä v súvislosti so spôsobilosťou správneho zatriedenia tovarov do podpoložiek kombinovanej nomenklatúry. Žiaľ napriek prísľubom Európskja komisia neposkytla členským šťátom únie priamy a účinný nástroj k riešeniu toho problému.  Slovenská republika neyvužila možnsoť čerpania grantov na zavedenie účinných nástrojov na pomoc pre SJ pri riešení tohto problému, ktorý však v aplikačnej praxi SJ nemsierne komplikuje situáciu, nakoľko uvádzanie podpoložky KN nie je povinné na medzinárodnej faktúre a to ani v rámci intrakomunitárnych obchodov.