Zmeny poznámok k 1509,1510

17.11.2016 15:11

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1638, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v doplnkovej poznámke 2 k 15. kapitole druhej časti kombinovanej nomenklatúry vymedzuje charakteristiky olejov, ktoré boli získané výlučne zo spracovania olív a ktoré sa majú zatriediť do položiek 1509 a 1510.

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2017 budú do 15. kapitoly vložené určité nové číselné znaky KN, malo by nové znenie doplnkovej poznámky 2 k uvedenej kapitole, ktoré bude zohľadňovať tieto nové číselné znaky KN, nadobudnúť účinnosť 1. januára 2017.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

 

V 15. kapitole druhej časti kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa doplnková poznámka 2 nahrádza takto:
 

„2.A. Do položiek 1509 a 1510 patria len oleje, ktoré sú získané výlučne zo spracovania olív a ktoré majú charakteristiky, pokiaľ ide o obsah mastných kyselín a sterolov, uvedené v prílohe I k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2568/91  (*) . Ich prítomnosť sa môže stanoviť pomocou metód stanovených v prílohách V a X k uvedenému nariadeniu.
Do položiek 1509 a 1510 nepatrí chemicky modifikovaný olivový olej (hlavne reesterifikovaný olivový olej) a zmesi olivového oleja s ostatnými olejmi. Prítomnosť reesterifikovaného oleja sa zisťuje pomocou metódy stanovenej v prílohe VII k nariadeniu (EHS) č. 2568/91.


2.B. Do podpoložky 1509 10 patria len olivové oleje definované v nižšie uvedených bodoch 1, 2 a 3, ktoré sa získali výlučne mechanickými alebo ostatnými fyzikálnymi postupmi za podmienok, ktoré nevedú k modifikácii tohto oleja, a ktoré neboli spracované inak ako umývaním, dekantáciou, odstreďovaním alebo filtráciou. Olivové oleje získané použitím rozpúšťadiel, chemických alebo biochemických činidiel alebo reesterifikáciou a tiež akékoľvek zmesi s olejmi ostatných druhov sú vylúčené z tejto podpoložky.
1. Na účely podpoložky 1509 10 10 termín „lampový olivový olej“ znamená olivový olej s charakteristikami olivových olejov kategórie 3 podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91.
2. Na účely podpoložky 1509 10 20 termín „extra panenský olivový olej“ znamená olivový olej s charakteristikami olivových olejov kategórie 1 podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91.
3. Do podpoložky 1509 10 80 patria ostatné panenské olivové oleje, ktoré majú charakteristiky olivového oleja kategórie 2 podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91.


2.C. Do podpoložky 1509 90 patrí olivový olej získaný spracovaním olivových olejov podpoložky 1509 10 10, 1509 10 20 a/alebo 1509 10 80, tiež zmiešaný s panenským olivovým olejom, a ktorý má charakteristiky olivových olejov kategórií 4 a 5 podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91.
 

2.D. Na účely podpoložky 1510 00 10 termín „surové oleje“ znamená oleje s charakteristikami olivových olejov kategórie 6 podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91.

 

2.E. Do podpoložky 1510 00 90 patria oleje získané spracovaním olejov podpoložky 1510 00 10, tiež zmiešané s panenským olivovým olejom, a oleje, ktoré nemajú charakteristiky olejov uvedených v bodoch B, C a D tejto doplnkovej poznámky.

Oleje tejto podpoložky musia mať charakteristiky olivových olejov kategórií 7 a 8 podľa prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2568/91.