Zmeny nariadenia 2454/1993

13.12.2012 16:12

Od 1.12.2012 vstúpili do platnosti zmeny v záručných listinách pre režim tranzit v dôsledku pristúpenia Turecka k Dohovoru o STR, ktoré sa týkajú zmien v prílohách 48, 49, 50, 51, 51a. Pôvodné texty s úpravami sa môžu používať počas prechodného obdobia stanoveného najneskôr však do 30.11.2013.  Všetky tieto zmeny zavádza vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1180/2012 zo 10. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva.