Zmeny nariadenia 2454/1993

13.12.2012 15:31

Od 1.7.2012 vstúpili do platnosti v čl. 247 - štatút tovaru Spoločenstva, príloha 38, 37a, ďalej zmeny v záručných listinách pre režim tranzit c dôsledku pristúpenia Chorvátska k Dohovoru o STR, ktoré sa týkajú zmien v prílohách 48, 49, 50, 51, 51a. Pôvodné texty s úpravami sa môžu používať počas prechodného obdobia stanoveného najneskôr však do 30.6.2013.  Všetky tieto zmeny zavádza vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1159/2012 zo 7. novemrba 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva.