Zmeny - dlhodobé vyhlásenia dodávateľov a iné

18.06.2017 19:19

Európska Komisia zapracovala viaceré zmeny, ktoré spôsobovali komplikácie obchodníkom do novelizácie Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447, ktoré vydala ako  VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/989 z 8. júna 2017, ktorým sa opravuje a mení Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. 

Ide o viaceré dôležité a zásadné zmeny v colných postupoch. 

Európska Komisia v preambule novelizácie doslova uvádza: "Po uverejnení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 sa zistili chyby rôzneho druhu, ktoré treba opraviť. Oprava niektorých týchto chýb si vyžaduje, aby sa zmenili určité iné súvisiace ustanovenia daného vykonávacieho nariadenia."

Ďalej v závere znenia preambuly novelizačného nariadenia Komisia naliehavo apeluje na aplikovanie zmien v praxi a to konkrétne v bode:  (34) Opravy a zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 stanovené v tomto nariadení by mali nadobudnúť účinnosť čo najskôr, aby sa predišlo právnej neistote týkajúcej sa správneho znenia platných ustanovení.

Konkrétny dátum teda na zavedenie zmien neurčila a tak môžeme len dúfať, že colné orgány nebudú postupovať striktne ako sa ukázalo pri plnení  povinností, ktoré neboli správne legislatívne upravené. Predmetné Vykonávacie nariadenie bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie L 149 dňa 13.6.2017 ako právne záväzný dokument pre všetky členské štáty Európskej únie.  

 

Vyberáme jednu zmenu a jej odôvodnenie pri vystavovaní dlhodobých dodávateľských vyhlásení k pôvodu tovaru v rámci Európskej únie. 

(16) Znenie článku 62 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 v súčasnosti umožňuje, aby sa dlhodobé vyhlásenia dodávateľa vzťahovali buď len na minulé alebo len na budúce obdobie. Dané ustanovenie by sa malo zmeniť tak, aby sa zaviedla možnosť, že na tovar, ktorý už bol dodaný v čase vydania vyhlásenia, ako aj na tovar, ktorý bude dodaný po vydaní vyhlásenia, by sa vzťahovalo jedno dlhodobé vyhlásenie dodávateľa. V záujme jednoznačnosti pravidla a jeho jednoduchšieho uplatňovania by sa mal stanoviť najskorší a najneskorší dátum začiatku obdobia, na ktoré sa vzťahuje dané dlhodobé vyhlásenie dodávateľa, a to vzhľadom na dátum vydania uvedeného vyhlásenia. To znamená, že hoci maximálne trvanie obdobia, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie, by sa malo stanoviť na 24 mesiacov, toto obdobie by nemalo siahať viac ako 12 mesiacov do minulosti ani začať neskôr ako 6 mesiacov po dátume vydania vyhlásenia.

Článok 62 

Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa
(článok 64 ods. 1 kódexu)

vyhlásenie dodávateľa
(článok 64 ods. 1 kódexu)
1. Ak dodávateľ pravidelne dodáva vývozcovi alebo obchodníkovi zásielky tovaru a očakáva sa, že všetok tento tovar bude mať rovnaký
status pôvodu, dodávateľ môže poskytnúť jedno vyhlásenie, ktoré sa vzťahuje na viacnásobné zásielky uvedeného tovaru (dlhodobé
vyhlásenie dodávateľa).
2. Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa sa vyhotovuje pre zásielky odosielané v určitom časovom období a uvádzajú sa v ňom tri dátumy:
a) dátum vyhotovenia vyhlásenia (dátum vydania);
b) dátum začiatku daného obdobia (dátum začiatku), ktorý nesmie byť viac ako 12 mesiacov pred dátumom vydania alebo viac ako
šesť mesiacov po dátume vydania;
c) dátum skončenia daného obdobia (dátum skončenia), ktorý nesmie byť viac ako 24 mesiacov po dátume začiatku.
3. Dodávateľ okamžite informuje dotknutého vývozcu alebo obchodníka, ak dlhodobé vyhlásenie dodávateľa nie je platné v súvislosti
s niektorými alebo so všetkými zásielkami tovaru, ktoré sa dodali alebo sa majú dodať.vyhlásenie dodávateľa

1. Ak dodávateľ pravidelne dodáva vývozcovi alebo obchodníkovi zásielky tovaru a očakáva sa, že všetok tento tovar bude mať rovnaký status pôvodu, dodávateľ môže poskytnúť jedno vyhlásenie, ktoré sa vzťahuje na viacnásobné zásielky uvedeného tovaru (dlhodobé vyhlásenie dodávateľa).
2. Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa sa vyhotovuje pre zásielky odosielané v určitom časovom období a uvádzajú sa v ňom tri dátumy:
a) dátum vyhotovenia vyhlásenia (dátum vydania);
b) dátum začiatku daného obdobia (dátum začiatku), ktorý nesmie byť viac ako 12 mesiacov pred dátumom vydania alebo viac ako šesť mesiacov po dátume vydania;
c) dátum skončenia daného obdobia (dátum skončenia), ktorý nesmie byť viac ako 24 mesiacov po dátume začiatku.
3. Dodávateľ okamžite informuje dotknutého vývozcu alebo obchodníka, ak dlhodobé vyhlásenie dodávateľa nie je platné v súvislosti s niektorými alebo so všetkými zásielkami tovaru, ktoré sa dodali alebo sa majú dodať.

Dotknuté nariadenie prináša oveľa viac zmien, avšak nemožno ich všetky podrobne rozoberať a preto vyššie prinášame jeho kompletné znenie, ktoré veríme Vám pomôže sa lepšie zorientovať vo Vašej práci.