Zmeny Colného kódexu Únie od 1.januára 2020

13.04.2019 20:17

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/474 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 sa mení takto:

Článok 4 odsek 1 - Colné a daňové územia Európskej únie

Talianska obec Campione d'Italia, ktorá je talianskou exklávou na území Švajčiarska, ako aj talianske vody jazera Lugano, by sa mali začleniť do colného územia Únie, pretože historické dôvody, pre ktoré boli tieto územia vyňaté, ako sú napríklad ich izolovanosť a hospodárske znevýhodnenie, už pominuli. Z rovnakých dôvodov by sa tieto územia mali začleniť do všeobecného systému spotrebných daní, pričom by aj naďalej mali zostať vyňaté zo spoločného systému dane z pridanej hodnoty. S cieľom zabezpečiť, aby sa tieto zmeny uplatňovali konzistentne od rovnakého momentu, začlenenie uvedených území do colného územia Únie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2020.

Článok 34 odsek 9 - Používanie ZINZ po jej zrušení

Kódex by sa mal zmeniť s cieľom objasniť, že držiteľ rozhodnutia o záväznej informácii o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) môže používať uvedené rozhodnutie ešte šesť mesiacov po tom, ako bolo rozhodnutie ZINZ zrušené, ak zrušenie vyplýva zo skutočnosti, že uvedené rozhodnutie nie je v súlade s colnými predpismi alebo že podmienky stanovené pre vydanie rozhodnutia ZINZ neboli splnené alebo sa prestali plniť.

Článok 124 odsek 1 písm. h) - Dočasné uskladnenie zrovnoprávnené s colnými režimami vo veci zániku colného dlhu a porušenia colných predpisov

Dočasné uskladnenie bude v zozname colných formalít, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie kódexu stanovujúce zánik colného dlhu, ktorý vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky, ak porušenia nemali výrazný vplyv na správne fungovanie príslušného režimu, nepredstavovali pokus o podvodné konanie a situácia sa následne napravila. Na účely zániku colného dlhu v uvedených prípadoch by sa k dočasnému uskladneniu nemalo pristupovať inak než k colnému režimu. Delegovanie právomoci na Komisiu s cieľom doplniť uvedené ustanovenie kódexu by sa malo takisto zmeniť tak, aby zahŕňalo dočasné uskladnenie.

Článok 126 - Zrušenie platnosti predbežného colného vyhlásenia 

Ak colné orgány musia zrušiť platnosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe vzhľadom na skutočnosť, že tovar, na ktorý sa vyhlásenie vzťahuje, nevstúpil na colné územie Únie, platnosť predbežného colného vyhlásenia o vstupe by sa mala zrušiť bezodkladne 200 dní odo dňa podania vyhlásenia, a nie v lehote 200 dní, keďže ide o obdobie, v rámci ktorého tovar musí vstúpiť na colné územie Únie.

Článok 126 -  Zrušenie predbežného colného vyhlásenia na dočasné uskladnenie po 30 dňoch

Ak colné orgány musia zrušiť platnosť vyhlásenia na dočasné uskladnenie vzhľadom na skutočnosť, že tovar, na ktorý sa vyhlásenie vzťahuje, sa nepredložil colným orgánom, platnosť uvedeného vyhlásenia by sa mala zrušiť bezodkladne po uplynutí 30 dní odo dňa podania vyhlásenia, a nie v lehote 30 dní, keďže ide o obdobie, v rámci ktorého sa tovar musí predložiť colným orgánom.

Nový článok 260a - Oslobodenie od cla pro PZS okrem náhradného tovaru v rámci jednoduchej výmeny

Oslobodenie od cla sa neuplatní na dovoz opravených alebo pozmenených výrobkov získaných z náhradného tovaru alebo náhradných výrobkov v systéme jednoduchej výmeny. Oslobodenie od dovozného cla by sa preto nemalo uplatňovať na uvedený tovar a uvedené výrobky.Nový článok 260a - 

Nový článok 260a -  Zrušenie platnosti predbežného colného vyhlásenia o výstupe a o spätnom vývoze

Ak colné orgány musia zrušiť platnosť predbežného colného vyhlásenia o výstupe alebo oznámenia o spätnom vývoze vzhľadom na skutočnosť, že príslušný tovar nebol prepravený z colného územia Únie, platnosť vyhlásenia alebo oznámenia by sa mala zrušiť bezodkladne po uplynutí 150 dní odo dňa jeho podania, a nie v lehote 150 dní, keďže ide o obdobie, v rámci ktorého sa tovar musí prepraviť z colného územia Únie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 1 sa uplatňuje od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2019