Zmena VPCK - príloha 30a

18.02.2013 06:09

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 58/2013. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva. Zmena v prílohe 30a z dôvodu identifikácie schválených hospodárskych subkjektov z tretích krajín pri vstupe do EÚ. Ide o zmeny v bezpečnostných opatreniach.