Zmena v REX

09.12.2016 18:14

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2093 z 29. novembra 2016 o výnimke, pokiaľ ide o dátum uplatňovania systému zaregistrovaných vývozcov na vývoz zo zámorských krajín a území aplikuje výnimku  zo systému registrovaných vývozcov (REX). 

Vo všetkých listoch sa uvádza, že zámorské krajiny a územia budú schopné uplatňovať systém REX od 1. januára 2020.

So zreteľom na tieto žiadosti a aby sa zámorským krajinám a územiam poskytol čas na prípravu na uplatňovanie systému REX, je vhodné udeliť týmto ZKÚ výnimku týkajúcu sa systému zaregistrovaných vývozcov a umožniť im, aby články 21 až 35 a články 54, 55 a 56 prílohy VI k rozhodnutiu 2013/755/EÚ uplatňovali po 1. januári 2017.