Zmena v prílohe 72 VNCK

06.12.2012 20:56

Menia sa číselné kódy k olejom a to v dôsledku zmeny v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2958/87, kde došlo od 1.1.2012 k zmene číslených kódov vzťahujúcich sa k plynovým a vykurovacím olejom obsahujúcim bionaftu kapitoly 27. Miešanie v colnom režime colné uskladnenie alebo v slobodných colných pásmach sa v dôsledku týchto zmien už nie je považované za "obvyklé spôsoby zaobchádzania s tovarom", nakoľko icvh výlsedkom je tovar s iným osemmistnym  kódom KN. 

Za bod 14 v prílohe 72 VNCK sa vkladajú body 14a, 14b, ktoré upravujú miešanie tak, aby sa pokladali za bežný spôsob nakladania s tovarom v zmysle znenia prílohy 72 VNCK. Zmeny platia so spätnou účinnosťou od 1.1.2012

Uvedenú zmenu upravuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1101/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93 (VNCK), ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1).