Zmena prílohy II a III GSP

29.09.2014 14:14

Zmeny v prílohe II GSP od 1.1.2016

Svetová banka klasifikovala Turkménsko ako krajinu s nadpriemernými príjmami v rokoch 2012, 2013 a 2014. Turkménsko už preto nespĺňa požiadavky na štatút zvýhodnenej krajiny podľa VSP na základe článku 4 ods. 1 písm. a) a malo by sa odstrániť z prílohy II k nariadeniu o VSP. Rozhodnutie o odstránení zvýhodnenej krajiny zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa VSP by sa malo uplatňovať po uplynutí jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia. V záujme jednotného uplatňovania by sa Turkménsko malo odstrániť z prílohy II s účinnosťou od 1. januára 2016.

Dohody o zvýhodnenom prístupe na trh s uvedenými krajinami sa začali uplatňovať v rôznych obdobiach roku 2013: Peru 1. marca 2013, Kolumbia, Honduras, Nikaragua a Panama 1. augusta 2013, Kostarika a Salvádor 1. októbra 2013 a Guatemala 1. decembra 2013. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie zmeny v štatúte krajiny v rámci VSP a v súlade s nariadením o VSP by sa Peru, Kolumbia, Honduras, Nikaragua, Panama, Kostarika, Salvádor a Guatemala mali odstrániť z prílohy II s účinnosťou od 1. januára 2016.

Zmeny v prílohe III GSP od 1.1.2016

V článku 9 ods. 1 nariadenia o VSP sa stanovujú osobitné kritériá na oprávnenosť udeľovania colných preferencií podľa osobitného stimulačného opatrenia pre udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (ďalej len „VSP+“). Jednou z kľúčových podmienok je, že krajina musí byť zvýhodnenou krajinou podľa VSP. Zoznam zvýhodnených krajín podľa VSP+ sa uvádza v prílohe III k nariadeniu o VSP. Keď Kostarika, Salvádor, Guatemala a Peru, Panama prestanú byť zvýhodnenými krajinami podľa VSP, na základe článku 9 ods. 1 nariadenia o VSP zároveň prestanú byť zvýhodnenými krajinami podľa VSP+. Tieto krajiny by mali byť preto odstránené z prílohy III k nariadeniu o VSP s účinnosťou od 1. januára 2016.

Podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1421/2013 Ekvádor prestane byť od 1. januára 2015 zvýhodnenou krajinou podľa VSP. V dôsledku toho Ekvádor prestane byť v súlade s článkom 9 nariadenia o VSP zvýhodnenou krajinou podľa VSP+ a mal by sa odstrániť z prílohy III k nariadeniu o VSP s účinnosťou od toho istého dátumu.

 

Zmeny zavádza DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1015/2014 z 22. júla 2014, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií, a zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 154/2013