Zmena prílohy I NR 2658/87

06.12.2012 21:42

19.12.2012 nadobúda účinnosť vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1113/2012, ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87. Predmetné nariadenie upravuje podmienky pre zatriedenie do podpoložky 2710 20. Z uvedeného dôvodu sa dopĺňa v druhej časti doplnkových poznámok ku kapitole 27 doplnkovú poznámku g) tohto znenia:

"obsahujúce bionaftu znamená, že výrobky podpoložky 2710 20 majú minimálny obsah bionafty, tzn. monoalkylesterov mastných kyselín (FAMAE) druhu používaného ako palivo, 0,5 % objemu (stanovený podľa metódy EN 14078)."