Zmena prílohy I a II GSP

29.09.2014 14:41

Na základe nariadenia Rady (EÚ) č. 1528/2007 Botswanská republika („Botswana“), Kamerunská republika („Kamerun“), Republika Pobrežia Slonoviny („Pobrežie Slonoviny“), Fidžijská republika („Fidži“), Ghanská republika („Ghana“), Kenská republika („Keňa“), Namíbijská republika („Namíbia“) a Svazijské kráľovstvo („Svazijsko“) využívajú, popri iných krajinách, výhody z dohody o zvýhodnenom prístupe na trh s Úniou, ktorá poskytuje rovnakú alebo lepšiu úroveň colných preferencií ako VSP. V súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o VSP tieto krajiny neboli zaradené do prílohy II, pretože už využívali výhody vyplývajúce z takéhoto zvýhodneného prístupu na trh. Tieto krajiny sú uvedené v prílohe I k nariadeniu o VSP ako krajiny oprávnené v rámci VSP.

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 527/2013 (3) sa na Botswanu, Kamerun, Pobrežie Slonoviny, Fidži, Ghanu, Keňu, Namíbiu a Svazijsko od 1. októbra 2014 prestáva vzťahovať dohoda o zvýhodnenom prístupe na trh stanovená nariadením (EÚ) č. 1528/2007. Tieto krajiny sú krajiny oprávnené v rámci VSP, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. c) nariadenia o VSP, a od 1. októbra 2014 spĺňajú kritériá článku 4 nariadenia o VSP. Tieto krajiny by preto mali byť zahrnuté do prílohy II k nariadeniu o VSP s uplatňovaním od 1. októbra 2014.

Botswanu a Namíbiu klasifikovala Svetová banka ako krajiny s nadpriemernými príjmami v rokoch 2011, 2012 a 2013. Obe tieto krajiny však do 20. novembra 2012 parafovali, ale zatiaľ ešte nezačali uplatňovať, dvojstrannú dohodu o zvýhodnenom prístupe na trh s Úniou, ktorá poskytuje rovnaké alebo lepšie colné preferencie ako SVP v podstate pre celý obchod. V dôsledku toho sa článok 4 ods. 1 písm. a) neuplatňuje na tieto dve krajiny do 21. novembra 2014.

V súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a) nariadenia o VSP sa rozhodnutie odstrániť niektorú zvýhodnenú krajinu zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa VSP uplatňuje po uplynutí jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia. V dôsledku uplatňovania článku 4 ods. 3 nariadenia o VSP však odstránenie Botswany a Namíbie nemôže nadobudnúť účinnosť pred 22. novembrom 2015. V súlade s každoročnou aktualizáciou prílohy II k nariadeniu o VSP by odstránenie Botswany a Namíbie z uvedenej prílohy malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2016. Botswana a Namíbia by preto v období od 1. októbra 2014 do 31. decembra 2015 mali byť zahrnuté do prílohy II k nariadeniu o VSP,