Zmena KN 2710 19 a 2710 20

04.02.2018 07:10

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/125 z 24. januára 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku prináša zmeny v doplnkovej poznámke 2 f) k 27. kapitole kombinovanej nomenklatúry sa vymedzuje skupina výrobkov označovaných ako „vykurovacie oleje“. Tieto výrobky sú zatriedené buď do podpoložiek 2710 19 51 až 2710 19 68 alebo do podpoložiek 2710 20 31 až 2710 20 39 v závislosti od ich fyzikálno-chemických vlastností a charakteristík.  

Doplnková poznámka 2 f) k 27. kapitole by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, aby sa v celej Únii zabezpečila jej jednotná interpretácia.

V 27. kapitole kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa doplnková poznámka 2 f) mení takto:
1. v prvom odseku sa prvá zarážka vrátane poznámky pod čiarou nahrádza takto:
„— nepresahujúcu hodnotu uvedenú v riadku I nasledujúcej tabuľky, keď obsah sírnatých popolov je menej ako 1 % podľa metódy ISO 3987 a číslo zmydelnenia je menej ako 4 podľa metódy ISO 6293-1 alebo ISO 6293-2 (okrem prípadov, keď výrobok obsahuje jednu alebo viac biozložiek, pričom v takomto prípade sa požiadavka uvedená v tejto zarážke týkajúca sa čísla zmydelnenia nižšieho ako 4 neuplatňuje),“; 

2. dopĺňa sa tento štvrtý odsek:
„termín ‚biozložky‘ znamená živočíšne alebo rastlinné tuky, živočíšne alebo rastlinné oleje, alebo monoalkylestery mastných kyselín (FAMAE).“ 

Nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, tzn. 15.2.2018 nadobudne účinnosť, nakoľko uplynie 20 dní odo dňa zverejnenia 26.1.2018.