Zmena Dohovoru o STR

05.06.2016 15:35

V dôsledku zmien colných prepdisov v EÚ od 1.5.2016 dochádza k vyvolaným zmenám i v texte Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru tak, ako bolo schválené ROZHODNUTIÍM SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – EZVO PRE SPOLOČNÝ TRANZITNÝ REŽIM č. 1/2016 z 28. apríla 2016, ktorým sa mení Dohovor z 20. mája 1987 o spoločnom tranzitnom režime [2016/858] tak, ako je uvedené v texte toho rozhodnutia a v jeho prílohách.