Zmena colný sadzobník 2017

02.03.2017 06:36

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2293 zo 16. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ustanovuje zmenu účinnú od 1.1.2017:

PRÍLOHA
Druhá časť prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa mení takto:
1. V XII. triede, 64. kapitole sa riadok týkajúci sa číselného znaku KN 6404 19 90 nahrádza takto:
„6404 19 90 – – – Ostatné    16,9      pa“
2. V XVI. triede, 84. kapitole sa riadok týkajúci sa číselného znaku KN 8415 10 90 nahrádza takto:
„8415 10 90 – – Delené         2,5       —“