Zmena colný sadzobník 2017

02.03.2017 05:54

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2222 z 5. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ustanovuje zmenu k pol. 9505 10 nasledovne:

(Poznámka: zmena je účinná od 31.12.2016)

V 95. kapitole druhej časti kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa vkladá táto doplnková poznámka 1:


„1. Do podpoložky 9505 10 patria:
a) výrobky, ktoré sú všeobecne rozpoznateľné ako tradičné výrobky používané počas vianočných sviatkov a ktoré sú výhradne vyrobené a navrhnuté ako vianočné výrobky.
Ide o tieto výrobky:
1. výrobky súvisiace s narodením Krista (t. j. výrobky pre tradičné vianočné jasličky), ako sú betlehemské figúrky, betlehemské zvieratá, betlehemské hviezdy, traja králi a betlehemy;
 

2. výrobky rozpoznateľné na používanie počas vianočných sviatkov z dôvodu dlhoročných národných tradícií, ako sú:
— umelé vianočné stromčeky,
— vianočné pančuchy,
— imitácia vianočných polien v krbe,
— vianočné prskavky,
— dedovia Mrázovia, tiež so saňami,
— vianoční anjeli.
Do tejto podpoložky nepatria výrobky pre zimné obdobie, ktoré sú vhodné na všeobecnejšie použitie ako dekorácia počas uvedeného obdobia, pretože ich objektívne charakteristické vlastnosti naznačujú, že nie sú používané výhradne pre vianočné sviatky, ale najmä ako dekorácia počas zimného obdobia, ako sú cencúle, snehové vločky, hviezdy, soby, červienky, snehuliaci a iné scenérie zimného obdobia bez ohľadu na to, či ich farby alebo vzhľad atď. naznačujú spojenie s Vianocami.
b) dekoratívne výrobky pre vianočné stromčeky.
Ide o výrobky určené na zavesenie na vianočný stromček (t. j. ľahké výrobky zo všeobecne netrvanlivého materiálu určené na dekoráciu vianočného stromčeka). Výrobky musia mať spojenie s Vianocami.“