Zjednodušené postupy v eDovoze od 1.7.2017

29.06.2017 16:34

1.7.2017 znamená povinnú komunikáciu s colnými úradmi zo strany obchodníkov už len  elektronicky. To samozrejme predpokladá prispôsobenie systémov každého subjektu využívajúceho zjednodušené postupy pri dovoze tovaru na colné územie Európskej únie z tretích krajín.
Prechodné obdobie trvá od februára 2017 a zmena v spôsobe komunikácie platí od  1.7.2017 pre   držiteľov povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe. Výhodou zjednodušených postupov je upustenie od povinnosti predkladať tovar fyzicky colnému úradu, pričom colné konanie sa vykonáva v tzv. schválenom priestore colnými orgánmi.
Od 1.2.2017 beží systém eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia (s označením „A“) a dodatočného colného vyhlásenia (s označením „Z“). Prechodné obdobie pre držiteľov povolení skončí  1.7.2017 a dovozcovia budú povinne predkladať vyhlásenia už len elektronicky.
Od 1.9.2017 musia všetci držitelia povolenia (s označením „C“ – ZED „zápis do evidencie deklaranta“ formou zaslania „Oznámenia o predložení tovaru“ cez podanie zjednodušeného elektronického colného vyhlásenia) mať svoje deklaračné systémy uspôsobené tomu, aby mohli komunikovať výlučne elektronicky.  V tomto prípade deklarant nemusí mať v čase zápisu k dispozícii všetky údaje alebo doklady ako pri štandardnom colnom vyhlásení (označenie A). Ďalšia výhoda je možnosť využitia zúčtovacieho obdobia, teda platba colného dlhu za dané obdobie naraz.
 

Elektronická forma komunikácia znamená:
- komfort pre deklarantskú verejnosť pri dovoze tovaru z tretích štátov,
- automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a jej pripísanie,
- pridanie funkcionality prikladania elektronických príloh k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne),
- fyzická prítomnosť deklaranta na PCÚ nie je potrebná,
- elektronicky môžu obchodníci komunikovať pri tranzite, vývoze, PCV.