Zákon o Finančnej správe

30.10.2012 06:47

Dňa 1.11.2012 nadobúda účinnosť Zákon č. 354/2011 Z.z. o finančnej správe okrem § 1 až § 73 ods. 1 až 9 a § 74 až 76, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013. Tento zákon zásadným spôsobom mení tiež existujúce a v súčasnopsti platné predpisy v oblasti colníctva. Ku zmene týhcto predpisov príde k 1.1.2013, kedy sa zrušujú:

1. zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z.,

2. zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.,

3. zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,

4. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 196/2005 Z. z., vyhlášky č. 563/2007 Z. z. a vyhlášky č. 363/2009 Z. z.,

5. výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 234/2007 Z. z. o podrobnostiach o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby.