Zákaz vývozu ochranných pomôcok

31.03.2020 12:58

EURÓPSKA KOMISIA s odkazom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a súčasne na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/479 z 11. marca 2015 o spoločných pravidlách pre vývozy (1), a najmä na jeho článok 5, zaviedla ochranné opatrenie vo forme kontroly vývozov na ochranné pomôcky, ktorých je v EÚ počas pandémie koronavírusu v jej členských krajinách nedostatok.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020 ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/426 z 19. marca 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia

Ochranné opatrenie spočíva vo vývozných povoleniach vo forme vývoznej licencie, ktoré v Slovenskej republike je oprávnený vydávať Odbor licenčný na Ministerstve hospodárstva SR.

Kompletný zoznam nájdete v prílohe I vyššie citovaného nariadenia. V krátkosti uvádzame, že sa to týka:

 • 9004 Ochranné okuliare a clony
 • 3926, 9020 Ochranné štíty na tvár
 • 6307, 9020 Prostriedky na ochranu nosovej a ústnej dutiny
 • 3926, 4015, 6113, 6114, 6210, 6211, 9020 Ochranné odevy
 • 3926, 4015, 6116, 6216 Rukavice

V prílohe II vyššie citoveného nariadenia nájdete formulár žiadosti o udelenie vývozného povolenia.

Viac informácií o jeho podaní, či užitočné kontakty a inštrukcia nájdete na: web stránke Ministerstva hospodárstva SR

Nariadenie (EÚ) 2020/426 upresňuje, že vývozné povolenie nie je potrebné pri vývoze osobných ochranných pomôcok do V. Británie, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Faerských ostrovov, Andory, San Marina a zámorských území EÚ uvedených v prílohe II Zmluvy o založení EÚ.

Platnosť opatrenia je 6 týždňov a nie je vylúčené jeho ďalšie predĺženie podľa aktuálneho vývoja s dostupnosťou OOP v EÚ.  

 

Kontakt na MH SR: 

 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Odbor výkonu obchodných opatrení
 • Mlynské Nivy 44/A
 • 827 15 Bratislava
 • mail: licencie@mhsr.sk
 • Telefón: +421 2 48542167 alebo +421 2 48542175
 • Fax: +421 2 43423915