Zákaz vývozu do Bieloruska

17.10.2012 08:54

Od 1.11.2012 sa v praxi začne uplatňovať ROZHODNUTIE RADY 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku zavádza vieceré opatrenia. Okrem iného sa:
1. Zakazuje sa predaj, dodávka, presun alebo vývoz všetkých druhov výzbroje a súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar, ako aj vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, do Bieloruska štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov, alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel registrovaných v členských štátoch, a to bez ohľadu na to, či uvedený tovar pochádza z ich územia.
Zakazuje sa:
a) poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Bielorusku alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1 alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a využívaním týchto položiek;
b) poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Bielorusku alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz týchto položiek alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb;
c) vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) alebo b).
Zákaz obmedzenia vývozu sa nevzťahuje na:
a) predaj, dodávku, presun alebo vývoz nesmrtiaceho vojenského vybavenia alebo vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely alebo na programy Organizácie Spojených národov (OSN) a Únie zamerané na budovanie inštitúcií, alebo na operácie EÚ a OSN zamerané na krízové riadenie;
b) predaj, dodávku, presun alebo vývoz nebojových vozidiel, pri ktorých výrobe alebo vybavení sa použil materiál, ktorý poskytuje balistickú ochranu, a to výlučne na účely ochrany personálu Únie a jej členských štátov v Bielorusku;
c) poskytovanie technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb alebo iných služieb v súvislosti s takýmto vybavením alebo programami a operáciami;

d) poskytovanie finančných prostriedkov a finančnej pomoci v súvislosti s takýmto vybavením alebo programami a operáciami,
pod podmienkou, že takýto vývoz a takúto pomoc vopred schválil dotknutý príslušný orgán.