Zákaz dovozu z Ukrajiny

18.04.2023 16:08

Návrh zákazu dovozu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky a zavedenia osobitného režimu tranzitu zásielok poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo pôvodom z Ukrajiny cez územie Slovenskej republiky

 

  1. ukladá

 

ministrovi hospodárstva

 

B. 1.      zabezpečiť na základe čl. 34 v spojení s čl. 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čl. 24 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/478 z  11. marca 2015 o spoločných pravidlách na dovozy (Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015), § 6 ods. 1 písm. g) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov vydanie zákazu

a) vstupu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo z pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky okrem colného režimu tranzit,

b) prepustenie vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo z pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky Ukrajiny do colných režimov prepustenie do voľného obehu, konečné použitie, aktívny zušľachťovací styk a colné uskladňovanie,

termín: 19. apríl 2023

 

ministrovi pôdohospodárstva

 

B. 2.      oznámiť ministrovi hospodárstva zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo pôvodom z Ukrajiny, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa bodu B. 1.,

 

termín: 19. apríl 2023

 

B. 3.      oznámiť ministrovi hospodárstva bezodkladne aktualizáciu zoznamu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo pôvodom z Ukrajiny, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa bodu B. 1., a bezodkladne o tom informovať vládu Slovenskej republiky,

 

termín: počas platnosti zákazu podľa bodu B. 1.

 

ministrovi financií

 

B. 4.      zabezpečovať realizáciu zákazu podľa bodu B. 1. colnými orgánmi,

 

termín: počas platnosti zákazu podľa bodu B. 1.

 

B. 5.      zabezpečiť umiestňovanie colnej uzávery na zásielky všetkých poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo pôvodom z Ukrajiny pri vstupe na územie Slovenskej republiky, ktoré sú prepustené do colného režimu tranzit cez územie Slovenskej republiky,

 

termín: 19. apríl 2023

 

ministrovi vnútra

 

B. 6.      zabezpečiť súčinnosť pri vykonávaní kontrol na základe požiadaviek Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky,

 

termín: počas platnosti zákazu podľa bodu B. 1.

 

Vykonajú:  

  • minister hospodárstva
  • minister pôdohospodárstva
  • minister financií
  • minister vnútra
  •