Vývozné náhrady - nomenklatúra

08.01.2013 08:05

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2012, ktorým sa na rok 2013 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov na vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č. 3846/87. Príloha I a II nariadenia Komisie (EÚ) č. 1253/2012 nahrádza prílohy I a II v nariadení (EHS) č. 3846/87.