Vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií zmeny príloh I a V k Nariadeniu EP a Rady (EÚ) č. 649/2012

06.04.2019 20:33

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/330 z 11. decembra 2018, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Text s významom pre EHP).

Uplatňuje sa od 1. mája 2019.