Vyšiel "Colný sadzobník 2017"

01.11.2016 16:41

Európska komisia uverejnila v Úradnom vestníku 28.10.2016 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. 

Nový colný sadzobník je účinný od 1.1.2017, kedy sa začne aj uplatňovať v praxi. Porovnávacie tabuľky zvrejníme najneskô do 31.12.2016 na našom webe.