Vyšiel Colný sadzobník 2015

31.10.2014 13:03

Prílohu I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 nahrádza VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1101/2014 zo 16. októbra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, ktoré bolo uverejnené v OJ L 312 dňa 31.10.2014. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015. So zmenami oproti roku 2014 Vás oboznámime na našom webe.