Výnimka z DPH pre DE, AT

16.11.2012 12:15

Vykonávacie rozhodnutie Rady č. 2012/705/EÚ mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/791/ES a vykonávacie rozhodnutie 2009/1013/EÚ, ktorým sa Nemecku a Rakúsku povoľuje naďalej uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článkov 168 a 168a smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty - odpočítanie súm DPH a nehnuteľného majetku.