Výnimka z DPH Litve

16.11.2012 12:01

Litovskej republike Rada EÚ poviľuje od 1.1.2013 do 31.12.2015 na základe vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktoré mení a dopĺňa vykonávacie rozhodnutie 2010/99/EÚ predĺžiť uplatňovanie opatrenia odchyľujúceho sa od článku 193 smernice 2006/12/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, tzn. platiť daň nemá za povinnosť príjemca, ak zdaniteľné dodanie poskytuje osoba neusadená na území daného členského štátu.