Výnimka na dovoz riflí do EÚ

21.10.2017 08:24

Dňa 10. marca 2015 Osobitný výbor CARIFORUM – EÚ pre colnú spoluprácu a uľahčenie obchodu prijal rozhodnutie č. 1/2015 (2), ktorým udelil výnimku z pravidiel pôvodu, pokiaľ ide o určité textilné výrobky dovážané do Únie v súlade s článkom 39 ods. 2 a článkom 39 ods. 6 písm. b) protokolu I k DHP, a to od 10. marca 2015 do 9. marca 2017. Predsedovi Osobitného výboru CARIFORUM – EÚ pre colnú spoluprácu a uľahčenie obchodu bola 22. februára 2017 doručená nová žiadosť Dominikánskej republiky o výnimku.

Osobitný výbor CARIFORUM – EÚ pre colnú spoluprácu a uľahčenie obchodu by mal udeliť výnimku pre 180 647 kusov pánskych alebo chlapčenských nohavíc, lýtkových nohavíc a krátkych nohavíc z denimu kódu HS ex ex6203.42 (číselného znaku KN 6203 42 31) dovážaných do Únie počas obdobia jedného roku od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.
Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 (3) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa správy colných kvót. Tieto pravidlá by sa mali uplatňovať na spravovanie množstva, na ktoré sa týmto rozhodnutím udeľuje výnimka.
S cieľom umožniť efektívne sledovanie uplatňovania tejto výnimky by orgány Dominikánskej republiky mali Komisii pravidelne predkladať podrobné informácie o vydaných sprievodných osvedčeniach EUR.1.

Z vyššie uvedených dôvodov prijal Osobitný výbor CARIFORUM - EÚ pre colnú spoluprácu a uľahčenie obchodu Rozhodnutie č. 1/2017 zo 7. júla 2017 o výnimke z pravidiel pôvodu stanovených v protokole I k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu Dominikánskej republiky, pokiaľ ide o určité textilné výrobky [2017/1463].