Nová Vyhláška MF SR k colnému zákonu z 26.4.2016

01.05.2016 07:40

V Zbierke zákonov bola 26.4.2016 zverejnená nová Vyhláška Ministerstva financií SR č. 161/2016 Z.z. z 13. apríla 2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2016. 

Vyhláška obsahuje 10 príloh, ktoré sú jej podstatnou časťou:

  1.  Vzor formulára na ohlásenie peňažných prostriedkov v hotovosti
  2. Vzor formulára na podávanie žiadosti o pridelenie čísla EORI
  3. Vzor formulára na podávanie žiadosti o vykonanie colného konania mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín
  4. Vecná príslušnosť pobočiek colných úradov na predloženie tovaru a na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do voľného obehu (textil kapitoly 61.62,63, obuv kapitola 64, banány 0803 90 10)
  5. Zoznam pobočiek colných úradov príslušných na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady
  6. Spôsob vypĺňania colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze (ďalej len „vyhlásenie“) a spôsob zaokrúhľovania súm, hodnôt a platieb uvádzaných vo vyhlásení (tabuľka v popisom vyplňovanie odsekov colného vyhlásenia)
  7. Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní vyhlásenia
  8. Vzor formulára dovozného, vývozného a tranzitného colného vyhlásenia na tovar, ktorý je alebo bude používaný ozbrojenými silami Slovenskej republiky (FORM 302)
  9. Vzor formulára NATO – cestovný rozkaz
  10. Vzor záruky banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, alebo zahraničnej banky, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, alebo poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, poskytnutej na účely zabezpečenia pohľadávky pri schvaľovaní osoby ako ručiteľa