Vitaj e-Dovoz

02.05.2017 06:04

Od 1.5.2017 sa realizuje colné konanie pri dovoze z tretích krajín výlučne elektronicky. Ide o zavedenie colných postupov pre plnenie colných formalít aj v štandardnom, tzn. bežnom postupe, nakoľko zjednodušené postupy pre firmy, ktoré napríklad využívajú práve zjednodušené postupy akými sú ZED (zápis do evidencie deklaranta!, či podanie zjednodušeného vyhlásenia pri pravidelnom a opakovanom dovoze tovarov.

Ak teda firma chce doviezť tovar z tretích krajín musí byť buď schopná splniť podmienku elektronicky komunikovať s colnými orgánmi, alebo sa musí nechať zastupovať špecializovanou firmou, ktorá túto podmienku plní.

Zastúpenie je výhodné pre firmy, ktoré dovážajú buď len príležitostne, alebo firmy, ktoré nehodlajú riešiť špecifické otázky colného konania. Colné konanie sa napriek prísľubom Európskej komisie nestalo jednoduchším ani menej komplikovaným. Reforma unitárnych colných predpisov nepriniesla skrátenie lehôt pre rozhodovanie colných orgánov ani po vyše 23 rokoch od dobudovania colnej únie Európskej únie (poznámka autora: od 1.1.1993). 

Nové pravidlá v rámci colných predpisov nijakým spôsobom neskrátili lehoty pre rozhodovanie colných orgánov pri prepustení tovaru, čím obchodníkom a podnikateľskej sfére vôbec nepomohli. Tak by sa malo stať až v okamihu, kedy skončí prechodné obdobie a to bude až 1.1.2021. V tento deň by mali byť totiž funkčné všetky elektronické systémy, mimochodom je ich 17, ktoré budú zabezpečovať jednotnú funkčnosť elektronického colného konania v rámci celej colnej únie, tzn. Európskej únie ako celku.

Stav, ktorý trvá len druhý deň ukáže nakoľko je systém zavedeného elektronického colného konania životaschopný a nebude komplikovať obchodníkom a podnikateľom ich každodenné obchodné aktivity tak, ako tomu bolo pri zavedení elektronického colného konania pri vývoze.  

Dnes 2. mája 2017 je prvý pracovný deň, kedy systém eDovozu v Slovenskej republike v plnej prevádzke prejde zaťažkávacím reálnym testom. Len dúfame, že v tejto skúške obstojí a nedôjde k jeho zlyhávaniu a to najmä z technických dôvodov podobne ako tomu bolo pri zavedení ECK pri vývoze. Tam však išlo vyslovene o nekompetentné politické rozhodnutie elít, priam hazard so zahraničným obchodom Slovenska, čo by si žiadna krajina nemala dovoliť. Odborníci z colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR pripravovali aktívne systém eDovozu dlhé obdobie, testovali jeho scenáre, prizvali k spolupráci operátorov, s ktorými testovanie prebiehalo v plnej pilotnej prevádzke. Najbližšie dni poskytnú najmä odbornej verejnosti odpovede.   

Naša spoločnosť sa na zavedení e-Dovozu podieľala ako konzultant a tiež sme vykonávali masívnu osvetu spolu s našimi partnermi pri informovaní najmä odbornej verejnosti už od počiatku procesu jeho prípravy.