Ústavný súd SR zrušil ustanovenie § 25b ods. 7 písm. b) a c) zákona o SPD z minerálneho oleja

10.01.2022 11:31

Dňa 17.12.2021 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 14/2018 z 10. novembra 2021 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 25b ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

 

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a zo sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša (sudca spravodajca), Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Jany Laššákovej, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu navrhovateľa ‒ skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených spoločnosťou KADUC & PARTNERS s. r. o., Vajanského 40, Trnava, IČO 50 290 762, za ktorú koná JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, PhD., advokát a konateľ, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 25c zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 25b ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov s čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 2 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania zastúpeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky takto

r o z h o d o l , že:

Ustanovenie § 25b ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 2 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

 

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované novelám zákonov o spotrebných daniach. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.