Uplatňovanie UCC zmena

17.11.2013 07:00

Európska Komisia vydala 29.10.2013 korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (UV EÚ L 269 z 10. októbra 2013, s. 1) s tým, že sa mení termín začiatku uplatňovania a to nasledovne:

Strana 7, odôvodnenie 57, druhá veta
namiesto: „(…). Ostatné ustanovenia by sa mali uplatňovať od 1. júna 2016.“
má byť: „(…). ustanovenia by sa mali uplatňovať od 1. mája 2016.“.

Strana 88, článok 288 ods. 2
namiesto: „2. Iné články ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa uplatňujú od 1. júna 2016.“
má byť: „2. Iné články ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa uplatňujú od 1. mája 2016.“.