Ukrajina do EURMEDu

30.07.2017 14:44

Rozhodnutie č. 1/2017 spoločného výboru regionálneho dohvoru o Paneuro-strdomorských preferenčných pravidlách pôvodu zo 16. mája 2017,

pokiaľ ide o žiadosť Ukrajiny stať sa zmluvnou stranou Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu [2017/1367]

SPOLOČNÝ VÝBOR, so zreteľom na Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (1), keďže:
(1) V článku 5 ods. 1 Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (ďalej len „dohovor“) sa stanovuje, že tretia strana sa môže stať zmluvnou stranou tohto dohovoru za predpokladu, že kandidátska krajina alebo územie má minimálne s jednou zo zmluvných strán uzavretú platnú dohodu o voľnom obchode, v ktorej sú stanovené preferenčné pravidlá pôvodu.
(2) Ukrajina 12. septembra 2016 predložila písomnú žiadosť o pristúpenie k dohovoru.
(3) Ukrajina má uzavretú platnú dohodu o voľnom obchode s niekoľkými zmluvnými stranami dohovoru, a preto spĺňa podmienku stanovenú v článku 5 ods. 1 dohovoru na to, aby sa stala zmluvnou stranou.
(4) V článku 4 ods. 3 písm. b) dohovoru sa stanovuje, že spoločný výbor má prijímať prizvania adresované tretím stranám na pristúpenie k dohovoru rozhodnutím,


PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:
 

Článok 1

Ukrajina sa prizýva, aby pristúpila k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu.
 

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
 

V Bruseli 16. mája 2017
 

Za spoločný výbor
predseda
Péter KOVÀCS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D1367&from=SK