UK je už v systéme REX

14.01.2021 07:12

Podľa posledných informácií, ktoré poskytli k situácií po Brexite francúzske colné orgány ide o informácie týkajúce sa fungovania informačného systému SI BREXIT.
 

Apelujú na prepravné spoločnosti ako i vodičov cestných nákladných vozidiel prepravujúcich tovar,  aby pre bezproblémový priebeh hraničných kontrol a colného konania na vstupe do Francúzska po tom ako absolvovali vývozné formality vo Veľkej Británii, predkladali na účely skenovania niektorý z týchto dokumentov:
• dovozné colné vyhlásenie,
• sprievodný tranzitný doklad pre tranzit Únie (T1/T2), 
• sprievodný tranzitný doklad pre spoločný tranzitný režim (T1/T2)
• tzv. logistickú obálku.
 

Viac informácií je uvedených v priloženom informačnom letáku francúzskej colnej správy. 
Ďalej na základe otázok verejnosti colné orgány oznamujú, že pre vývoz tovaru z Európskej únie do Veľkej Británie (ďalej len EÚ a GB) je možné, nie však povinné, využiť spoločný tranzitný režim. Dôvodom je ľahší prestup hranice a vykonanie formalít, najmä ak neprepravuje dopravca tovar podliehajúci kontrole SPS / SIVEP (veterinárna alebo fyto kontrola) resp. nie je určený na základe analýzy rizika na colnú kontrolu. Problémom je, že veľa subjektov buď nemá vlastnú záruku na TÚ / STR alebo nemajú adekvátne navýšenú referenčnú sumu záruky, čo im neumožňuje poskytovať záruky vo zvýšenej miere na zásielky do GB a z GB.
 

Okrem toho ako oznamujú viacerí dopravcovia, ktorí majú vozidlá v súčasnosti v GB, vozidlá čakajú neúmerne dlho na vybavenie colných dokumentov v GB vo vnútrozemí a to v dôsledku absencie adekvátnych obchodných dokumentov ako podkladov pre colné konanie.
Ja veľmi dôležité, aby kupujúci v EÚ dôsledne požadovali, aby si predávajúci / vývozca v GB plnil svoje povinnosti s ohľadom na dohodnutú obchodnú podmienku INCOTERMS 2020 / 201, prípadne 2000, v závislosti aké podmienky aplikujcú na danú obchodnú transakciu.
Treba upozorniť, že medzi všeobecné povinnosti predávajúceho patrí podľa bodu A1, citujem:
„Predávajúci musí poskytnúť tovar a obchodnú faktúru v súlade s kúpnou zmluvou a akékoľvek iné dôkazy o
zhode, ktorý môže byť požadovaný v zmluve. Akýkoľvek dokument, ktorý má poskytnúť predávajúci, môže byť v papierovej alebo elektronickej podobe podľa dohody alebo, ak nie je dohodnuté inak, tak v obvyklej forme.“
Pri univerzálnych obchodných podmienkach podľa INCOTERMS 2020 - FCA, CPT, CIP, DAP, DPU je povinný vykonať vývozné colné konanie predávajúci. Tzn. ak nie je schopný toto zabezpečiť, dohodnite si inú podmienku a to EXW, kde si toto zabezpečíte vy cez colného zástupcu so sídlom v GB, pričom predávajúci Vám je povinný poskytnúť súčinnosť a prípadné informácie, ak ich od neho žiadate, napr. pre sprostredkovanie tejto služby a pod.
 

Podľa posledných informácií je to spôsobené nepripravenosťou obchodníkov v GB, z toho dôvodu Vám odporúčame pred nakládkou, aby ste apelovali  k posyktnutiu informácií prostredníctvom dovozcov z EÚ, nech Vám od ich obchodných partnerov z GB posyktnú informácie k pripravenosti a schopnostiam precliť vo vývoze zásielky bez obdobných komplikácií a to priamo od nich a konkrétne. Príčín tohto stavu je viacero, ale aj súhra vacerých faktorov, či ide o nedostatočnú pripravenosť, zlyhávanie IT systémov ako obchodníkov, tak colnej správy, prípadne absencia informácií, či neschopnosť reagovať operatívne na vyvolané zmeny, ktoré priniesla Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK, to sa identifikuje len ťažko. Ale nepripravenosť je vysoko pravdepodobná.  

 

Colné orgány najnovšie informovali o aplikácií pravidiel systému REX na pôvod tovaru medzi EÚ a GB. V prípade vystavenia vyhlásenia o pôvode pri vývoze tovaru z Európskej únie do Veľkej Británie k tomu, aby si mohol GB dovozca uplatniť  pri dovoze do Veľkej Británie nulovú sadzbu cla je nevyhnutné u zásielok s hodnotou vyššou ako 6 000 EUR, aby sa vývozca registroval v unijnom  systéme REX. Ak ste tak ešte neučinili, urobte tak pokiaľ možno čo najskôr. Dohoda o obchode a spolupráci totiž žiadne ustanovenia alebo odkazy na REX neobsahuje, čo môže viesť k jej úprave a to ja dodatočne. Bolo prekvapivé, že žiadne limity neobsahuje, čo by mohlo viesť k podvodom a zenužívaniu. 
 

Viac informácií k systému REX nájdete na:
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/REX/_1    alebo
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/rex-system.aspx
 

Pri dovoze z britských zámorských území medzi ktoré patria:
Anguilla, Bermudy, Kajmanie ostrovy, Falklandské ostrovy, Južná Georgia Južné Sandwichové  ostrovy, Montserrat, Pitcairn, Svätá Helena, Ascension, Tristan da Cunha, Britské antarktické územie, Britské indickooceánske územie, Britské Panenské ostrovy, Turks and Caicos
už s účinnosťoťou od 1.1.2021 si nemôže dovozca uplatniť nárok na tarifnú preferenciu plynúcu z rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii, nakoľko tieto prestali spadať pod tento status.